Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Diệu Chi (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:10' 25-01-2013
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TH ĐẠI KIM
Số: 01/ BDTX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Sơn Kim1 , ngày 26 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên
năm học 2012-2013

Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDDT ngày 10/07/2012 của Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Căn cứ thông tư số 32 /2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học;
Căn cứ Công văn số 1507/SGDĐT-GDTX ngày 31/10/2012 của Sở giáo dục đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn kế hoạch  bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Căn cứ Công văn số 154/PGD&ĐT ngày 13 /11/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2012-2013;
Căn cứ thực tế nhà trường, Trường Tiểu học Đại Kim xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên luôn đạt chuẩn theo qui định.
  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên nhân viên đang giảng dạy và công tác tại trường TH Đại Kim.
Bao gồm: 02 cán bộ quản lý ; 11 giáo viên , 3 nhân viên .
         

 III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ BDTX.
          1. Khối kiến thức bắt buộc:
          1.1. Nội dung bồi dưỡng 1 do Bộ giáo dục đào tạo quy định :
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc Tiểu học
- Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung: Thực hiện chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định cụ thể cho từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của cấp học, chương trình, sách gioá khoa, kiến thức cho các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học Tiểu học.
          1.2. Nội dung bồi dưỡng 2 do Sở GDĐT và Phòng GDĐT quy định :
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện)
- Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung: Thực hiện chương trình do Sở giáo dục đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương và phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
1.3 Thời gian và nội dung bồi dưỡng : (60tiết)

Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Đối tượng bồi dưỡng
Hình thức
Thời gian (tiết)
Đơn vị thực hiện

Tháng 11/2012
 Tổ chức học tập quán triệt thông tư 26/TT-BGDDT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Học tập thông tư số 32 /2011-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học;

CBQL, GV
Tập