Gốc > Mục:Đề thi > Mục:Lớp 3 > Mục:Toán học >
title:Đề 1 ôn luyện HSG Toán 3
date:21-12-2012
sender:Bế Thị Tài
source:Violympic
type:doc
Toán 3/1

1.Hai năm trước đây bố 34 tuổi. Bố hơn con 26 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi ?
2.Năm nay Minh 8 tuổi. Mẹ hơn Minh 34 tuổi. Tính tuổi mẹ hiện nay.
3.Năm nay mẹ 38 tuổi. Mẹ hơn con 29 tuổi. Hỏi ba năm nữa con bao nhiêu tuổi ?
4.Tuổi anh gấp đôi tuổi em. Biết anh 12 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai anh em.
5.Tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Biết con 6 tuổi, tuổi con bẳng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi bố hơn mẹ bao nhiêu tuổi ?
6.Hiện nay con 8 tuổi. Tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Trước đây 4 năm tuổi bố gấp mấy lần tuổi con ?
7.Hiện nay An 11 tuổi, biết 4 năm trước tuổi bố An gấp 5 lần tuổi An. Tính tuổi bố An hiện nay ?
8.Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng 1/8 tuổi mẹ. Hỏi 5 năm trước mẹ bao nhiêu tuổi ?
9.Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của bố và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Biết Tùng 4 tuổi . Vây tuổi của bố hơn tuổi của mẹ là bao nhiêu ?
10.Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ ?
11.Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa con bằng 1/3 tuổi mẹ ?
12.Hiện nay bố 44 tuổi , biết 4 năm trước tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay ?
13.Hiện nay bố 42 tuổi, biết 6 năm trước tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay ?
14.Hiện nay bố 42 tuổi, biết 3 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay ?
15.Mẹ mua tất cả 45 bông hoa. Mẹ cắm đều vào các lọ mỗi lọ 5 bông. Hỏi số hoa mẹ mua cắm được mấy lọ ?