THỜI GIAN LÀ VÀNG BẠC!

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  "Chào mừng quý vị đến với WEBSITE CỦA TỔ TÀI VỤ - PGD TPCL - Email: taivu_pgdtpcl@yahoo.com"

  Chào mừng quý vị đến với website của Tổ Tài vụ - PGD TP. Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP...

  Mẫu bản đề nghị tăng thu nhập năm 2010 đơn vị thực hiện NĐ43/2006/NĐCP

  PHÒNG GD-ĐT TP.CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ……………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /ĐN……. “V/v xử lý chênh lệch thu lơn hơn chi năm 2010 đơn vị thực hiện Nghị định 43/NĐ-CP” Thành phố CaoLãnh, ngày tháng ...

  Mẫu thay đổi mẫu chữ ký (phụ lục 2)

  GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ Phụ lục số 2 Kính gửi : Tên đơn vị: Số hiệu tài khoản: Họ tên chủ tài khoản:....-QĐ bổ nhiệm:......ngày .... CMND số: .... Cấp ngày ... tháng 1.. năm .... Nơi cấp: ....... Nội dung giao dịch: ...... Mẫu chữ ký: CHỮ KÝ THỨ...

  Mẫu đăng ký mở tài khoản mới tại KBNN (phụ lục 1)

  GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU - CHỮ KÝ Phụ lục số 1 Kính gửi Kho Bạc Nhà nước: Phòng Giao dịch-Kho Bạc Nhà Nước Đồng Tháp Tên đơn vị: Phòng Giáo dục-Đào tạo TP.Cao Lãnh Quyết định thành lập số: ngày ...

  Những mục lục ngân sách sử dụng thường xuyên theo QĐ 33/2008-BTC và so sánh với mục lục củ

  PHAÀN MUÏC LUÏC NGAÂN SAÙCH (Theo QÑ:33/2008-QÑ-BTC) Phaàn soaïn löu haønh noäi boä ngaønh Giaùo duïc TP Cao Laõnh Chöông-Loaïi-Khoaûn aùp duïng töø 1/1/2009 C-L-K cuû Chöông : 622 loaïi 460 khoaûn 464 ngaønh hoïc VP-Phoøng Giaùo duïc C:3.022 L:13 K:02 Chöông : 622 loaïi 490 khoaûn 491 ngaønh hoïc Maàm...

  Quyết định 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  BỘ TÀI CHÍNH _____ Số: 33/2008/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______ Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ------------------------------------ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Ngân...

  Thông tư 05/2010-BKH ngày 10/2/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 05 /2010/TT-BKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11...

  Giấy rút dự toán ngân sách mẫu C2-02/NS

  Mẫu số: C2-02/NS Niên độ: .............................. Số: ....................................... ...

  Các mẫu kế toán Mẫu C2-01

  Mẫu số: C2-01/NS Niên độ:.............................. Số:....................................... Cơ quan Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...