QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hoài Thu
Ngày gửi: 08h:34' 12-12-2012
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SA PA
TRƯỜNG PTDTBT
THCS TẢ VAN
Số:...../QĐ-KĐCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tả Van, ngày 2 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục
Trường PTDTBT THCS Tả Van

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS TẢ VAN
Căn cứ Chỉ thị số 46/2008/CT-BGD&ĐT ngày 05/8/2008 về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
- Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ về ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học; công văn số 140/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 về xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS.
Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BGD&ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ về quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS; Thông tư số 07/2011/TT-BGD&ĐT ngày 17/02/2011 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Mầm non;
Thực hiện Công văn số 306/PGD&ĐT- THCS ngày 25 tháng 9 năm 2012 về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012- 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường PTDTBT THCS Tả Van gồm các ông (bà) có tên sau đây:
(có danh sách kèm theo)
Điều 2: Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá trường PTDTBT THCS Tả Van theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3: Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng GD&ĐT(để b/c)
- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo quyết định số Số:..../QĐ-KĐCL ngày 2 tháng 10 năm 2012 )
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ
Chữ ký

1
Trần Xuân Thanh
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ


2
Bùi Thị Hoài Thu
Phó Hiệu trưởng
Phó CTHĐ


3
Phạm Thúy Hà
Thư ký hội đồng trường
Thư ký HĐ


4
Nguyễn Mạnh Thắng
Tổ trưởng tổ tự nhiên
Uỷ viên HĐ


5
Hoàng Văn Trình
Chú tịch công đoàn
Uỷ viên HĐ


6
Dương Văn Yên
Bí thư chi đoàn
Uỷ viên HĐ


7
Nguyễn Thị Hợi
Tổ phó tổ tự nhiên
Uỷ viên HĐ


8
Phan Thị Phạm Dân
Tổng phụ trách Đội TNTPHCM
Uỷ viên HĐ


9
Nguyễn Văn Cường
Giáo viên Tin học
Uỷ viên HĐ


10
Nguyễn Thị Hải Yến
Giáo viên Công nghệ
Uỷ viên HĐ


11
Trịnh Thị Minh Nghĩa
Kế toán
Uỷ viên HĐ


12
Lê Thị Hiền
Phụ trách thư viện
Uỷ viên HĐ


13
Hoàng Thị Hiền
Nhân viên PT thiết bị
Uỷ viên HĐ


2.2 Danh sách các thư ký
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
Phạm Thúy Hà
Thư ký HĐ
Nhóm trưởng Nhóm thư ký

2
Lý Thị Thu Giang
Giáo viên Toán Lý
Thành viên Nhóm thư ký

3
Nguyễn Văn Cường
Giáo viên Tin học
Thành viên Nhóm thư ký


3. Danh sách các nhóm công tác
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

Nhóm 1
Phạm Thúy Hà
Thư ký HĐ
Thư ký


Dương Văn Yên
Bí thư chi đoàn
Thành viên


Nguyễn Thị Trang
CT công đoàn
Nhóm trưởng

Nhóm 2
Lý Thị Thu Giang
Giáo viên
Nhóm trưởng


Nguyễn Thị Hợi
Giáo viên
Thành viên


Nguyễn Mạnh Thắng
Tổ trưởng tổ TN
Thành viên


Nguyễn Văn Cường
Giáo viên
Thư ký

Nhóm 3

Bùi Thị Hoài Thu
Phó hiệu trưởng
Trưởng nhóm


Trịnh Thị Minh Nghĩa
Kế toán
Thành viên