MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:13' 24-03-2013
Dung lượng: 600.0 KB
Số lượt tải: 219
Số lượt thích: 0 người
Tổ KHOA HọC Tự NHIÊN
TRƯỜNG THCS THỤY DUYÊN
CHƯƠNG TRìNH: hóa học 9
MốI QUAN Hệ GIữA ETILEN, RƯợU ETYLIC Và AXIT AXETIC
BÀI GIẢNG
Giáo viên: Nguyễn Hồng Thái
Trường: THCS Thụy Duyên - TháI Thụy - TháI Bình
Email: c2trinhchitd@thaithuy.edu.vn
Viết công thức cấu tạo và nêu đặc điểm cấu tạo của: etilen, rượu etylic, axit axetic?
Câu 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
Chọn đáp án đúng nhất
1. Từ etilen có thể điều chế được chất nào sau đây:

A. Axit axetic C. Axetilen. D. Benzen.
2. Từ rượu etylic có thể điều chế được những chất nào sau đây:

B. Etilen C. Axetilen. D. Metyl clorua
3. Từ axit axetic có thể điều chế được những chất nào sau đây:

A. Etilen. B. Axetilen C. Rượu etylic.
D. Etyaxetat.
A. Axit axetic
B. Rượu etylic
A. Axit axetic
D. Etyaxetat
KIỂM TRA BÀI CŨ
B. Rượu etylic
I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
axit
Men
giấm
H2SO4
to
axit axetic
etyl
axetat
etilen
rượu etylic
mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
1
3
2
+ Nước
Chọn các từ thích hợp điền vào các ô để hoàn thành sơ đồ sau
Phương trình hóa học minh họa:
CH2 = CH2 + H2O
CH3 – CH2 – OH + O2
CH3 – COOH + C2H5 – OH
Xúc tác
Men giấm
H2SO4 đ, to
CH3 – CH2 – OH
CH3 – COOH + H2O
CH3 COOC2H5 + H2O
II. BÀI TẬP:
Chọn những từ thích hợp thay vào các chữ cái rồi viết các PTHH theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:
a/
A
+ H2O
Xúc tác
CH3 – CH2 – OH
+ O2
Men giấm
B
b/
CH2 = CH2
dd Br2
Trùng hợp
D
E
mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Phương trình hóa học minh họa:
axit
Men
giấm
H2SO4
to
axit axetic
etyl
axetat
etilen
rượu etylic
1
3
2
+ Nước
I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
a/ CH2 = CH2 + H2O
CH3 – CH2 – OH
Xúc tác
CH3COOH + H2O
CH3 – CH2 – OH + O2
Men giấm
b/ CH2 = CH2 + Br2
Br – CH2 – CH2Br
( - CH2 – CH2 - )n
nCH2 = CH2
p, to
Xúc tác
mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
II. BÀI TẬP:
a/
A
+ H2O
Xúc tác
CH3 – CH2 – OH
+ O2
Men giấm
B
b/
CH2 = CH2
dd Br2
Trùng hợp
D
E
CH2 = CH2
CH3COOH
Br – CH2 – CH2Br
( - CH2 – CH2 - )n
Phương trình hóa học
Giải
Bài 2:
mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O
a/ Hỏi trong A có những nguyên tố nào?
b/ Xác định CTPT của A , biết tỉ khối hơi của A là so với hiđro là 23.
II. BÀI TẬP:
axit
Men
giấm
H2SO4
to
axit axetic
etyl
axetat
etilen
rượu etylic
I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
Cho biết:
A + O2
CO2 + H2O
23g
27g
44g
a/ A gồm các nguyên tố nào?
b/ Tìm CTPT của A. Biết d A/H2 = 23g
Tóm tắt:
Vậy hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tố là C, H, O
Giải
a/ Khối lượng của nguyên tố hiđro trong hợp chất A:
Khối lượng của nguyên tố cacbon trong hợp chất A:
Khối lượng của nguyên tố oxi trong hợp chất A:
b/ Giả sử hợp chất hữu cơ A có công thức là: (CxHyOz)n : x,y,z,n là số nguyên dương
Ta có : x: y: z =
A: (C2H6O)n
MA = 23 x2 = 46 ( vì MA = dA/M x M )
46n = 46 n = 1
: Công thức phân tử của A cần tìm là C2H6O
= 1: 3 : 0,5 = 2 : 6 : 1
Cho biết:
A + O2
CO2 + H2O
23g
27g
44g
a/ A gồm các nguyên tố nào?
b/ Tìm CTPT của A. Biết d A/H2 = 23g
mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 2:
H2
H2
Các buớc giải dạng tóan tìm CTPT của một hợp chất
mc =
mH =
Mo = mA - (mc + mH2 )
Đặt công thức chung: (CxHyOz)n
Lập tỉ lệ: x : y : z =
Thay x,y,z vào công thức chung . Dựa vào MA , tìm n công thức cần tìm
mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
II. BÀI TẬP:
axit
Men
giấm
H2SO4
to
axit axetic
etyl
axetat
etilen
rượu etylic
I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
1. Học nội dung ôn tập chương IV ( Từ bài 34 đến bài 46)
mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
axit
Men
giấm
H2SO4
to
axit axetic
etyl
axetat
etilen
rượu etylic
I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
2. Làm các bài tập 2,3,5 SGK/144
3. Nghiên cứu trước bài: Chất béo
mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Hướng dẫn bài tập 5 – SGK/144
Cho 22,4 lít khí etilen (đktc) tác dụng hết với nước có axit sunfuric làm xúc tác thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen?
Hướng giải:
= 1mol
Viết PTHH:
C2H4 + H2O
CH3 – CH2 – OH
H2SO4
1mol
1mol
Theo lý thuyết
1 x 46 = 46 gam
Thực tế thu được
13,8 gam
Hiệu suất của quá trình =
Tính số mol etilen tham gia phản ứng:
Tổ KHOA HọC Tự NHIÊN
TRƯỜNG THCS THỤY DUYÊN
CHƯƠNG TRìNH: hóa học 9
MốI QUAN Hệ GIữA ETILEN, RƯợU ETYLIC Và AXIT AXETIC
BÀI GIẢNG
Giáo viên: Nguyễn Hồng Thái
Trường: THCS Thụy Duyên - TháI Thụy - TháI Bình
Email: c2trinhchitd@thaithuy.edu.vn