Luyện tập tia phân giác của góc

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Triều Trị Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:28' 07-10-2011
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: NGUYỄN TRIỀU TRỊ QUỐC
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
HÌNH HỌC – TIẾT 22
TRƯỜNG THCS MỸ HÒA
THÁP MƯỜI - ĐỒNG THÁP
O
x
y
50o
t
100o
Kiểm tra
bài cũ
Tia phân giác của một góc là gì ?
Vẽ góc xOy có số đo 1000
Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy
Giải
Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
Do Ot là tia phân giác của xOy nên:
xOt = yOt = xOy:2 = 1000:2 = 500
Vậy vẽ tia Ot nằm giữa tia Ox và Oy sao cho xOt = 500
LUYỆN TẬP
Tiết 22
o
x
y
50o
t
Bài 34/sgk
Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx’, biết xOy = 1000. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính x’Ot, xOt’, tOt’.
X’
t’
Tính góc x’Ot như thế nào?
Số đo góc x’Ot’ bằng bao nhiêu ?
Từ đó tính góc xOt’ như thế nào ?
Số đo của góc tOt’ bằng tổng của hai góc nào ?
100o
?
?
?
?
Bài 34/sgk
Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx’, biết xOy = 1000. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính x’Ot, xOt’, tOt’.
Do Ot là tia phân giác của xOy, nên: xOt = xOy : 2 = 1000:2 =500. Mà Ot nằm giữa Ox’ và Ox nên: x’Ot = x’Ox – tOx = 1800 – 500 = 1300
Do Oy nằm giữa hai tia Ox và Ox’ nên: yOx’ = xOx’ – xOy = 1800 – 1000 =800
Mà Ot’ là phân giác của x’Oy nên: x’Ot = t’Oy = x’Oy :2 = 80:2 = 400
Do Ot’ nằm giữa hai tia Ox và Ot’ nên xOt’ = xOx’ – x’Ot’ = 1800 – 400 = 1400
Ta có : tOt’ = tOy + yOt’
= 500 + 400 = 900
Giải
Còn cách nào khác để giải bài
toán không ?
o
x
y
30o
n
80o
Bài 36/sgk
Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy = 300, xOz = 800. Vẽ tia phân giác Om của xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz. Tính mOn
z
m
Góc mOn được tính như thế nào ?
Hãy tính góc mOy và góc yOn ?
?
Bài 36/sgk
Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy = 300, xOz = 800. Vẽ tia phân giác Om của xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz. Tính mOn
Do Om là tia phân giác của xOy nên:
mOy = xOy : 2 = 30 : 2 = 150
Do xOz > xOy nên: Oy nằm giữa Ox và Oz.
Suy ra: yOz = xOz – xOy = 800 – 300 = 500
Mà On là tia phân giác của yOz nên:
yOn = yOz : 2 = 50 : 2 = 250
Vậy mOn = mOy + yOn = 150 + 250 = 400
Giải
o
x
y
n
Bài 37/sgk
Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy = 300, xOz = 1200.
a. Tính số đo góc yOz
b. Vẽ tia phân giác Om của xOy, tia phân giác On của xOz. Tính góc mOn
z
m
120o
Hãy nêu cách tính góc yOz ?
30o
Tính góc mOn như thế nào ?
Hãy tính góc xOm và góc xOn ?
?
Bài 37/sgk
m
a. Do xOy < xOz, nên tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz.
Ta có: yOz = xOz – xOy = 1200 – 300 = 900
b. Do Om là tia phân giác của xOy, suy ra:
xOm = xOy : 2 = 300 : 2 = 150
On là phân giác của xOz, suy ra:
xOn = xOz : 2 = 1200 : 2 = 600
Do đó xOm < xOn, nên Om nằm giữa Ox và On.
Vậy: mOn = xOn – xOm = 600 – 150 = 450
Giải
CỦNG CỐ
Em rút ra được cách tính góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề nhau, hai góc kề bù như thế nào?
x
y
z
t
t’
?
o
?
x
x’
y
t
t’
o
Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề nhau bằng nửa tổng của hai góc kề nhau đó, đặc biệt góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng 900.
Back
Điền chữ “S” vào câu sai và chữ “Đ” vào câu đúng trong các câu sau ?
Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc đó
Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề nhau là góc vuông
Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác
Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề nhau và phụ nhau bằng 450
Tia phân giác của góc bẹt tạo với hai cạnh của góc đó bằng 900
1
2
3
4
5
S
Đ
S
Đ
Đ
CHÚC MỪNG NHỮNG EM CÓ KẾT QUẢ ĐÚNG
z
2
1
Back
CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC:
1/ BẰNG COM PA:
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
Back
CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC:
2/ B?NG ấ KE:
z
Back
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
Back
CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC:
3/ bằng THước hai lề:
z
Back
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
Back
HƯỚNG
DẪN
HỌC

NHÀ
Xem kỹ những bài tập đã giải trong tiết học
Làm bài tập 33, 35 (sgk)/t87, bài 31, 33 (sbt)
Chuẩn bị mỗi tổ: - 2 cọc dài 1,5 m một đầu nhọn
- Sợi dây dù (cước) 5m
- 1 chiếc búa đóng cọc
Chuẩn bị cho tiết thực hành
Chào tạm biệt