TÀI NGUYÊN VIOLET

Hỗ trợ trực tuyến

 • (phamloi039@yahoo.com-phamloi039gmail.com ĐT 0936158300)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Các ý kiến mới nhất

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN theo NQTW4

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Lợi (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:33' 13-11-2012
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 249
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Than Uyên, ngày 12 tháng11 năm 2012
  BẢN KIỂM ĐIỂM
  Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
  (Tại phiên họp ....................................... ngày ......................................)
  Họ và tên: Phạm Văn Lợi
  Nhiệm vụ công tác: Giáo viên
  Đơn vị công tác: Trường PTDT Nội trú huyện Than Uyên
  Thực hiện sự chỉ đạo và Hướng dẫn của Huyện ủy về kiếm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; qua nghiên cứu, học tập Nghị quyết và liên hệ thực tế rèn luyện, phấn đấu của bản thân, tôi tự kiểm điểm và phê bình như sau:
  1. Kiểm điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm của bản thân
  1.1. Trách nhiệm với tập thể
  a) Ưu điểm
  - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
  - Kiên quyết bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
  - Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
  - Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
  - Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục; không tính toán so bì hơn thua trong việc nhận nhiệm vụ;
  - Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
  - Trong cơ quan , bản thân luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại, luôn quan tâm, chia sẽ, gần gũi với đồng nghiệp;
  - Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
  b) Khuyết điểm
  - Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.
  1.2. Kiểm điểm tự phê bình về bản thân
  a) Ưu điểm
  - Tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt
  b) Khuyết điểm
  - Nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm còn hạn chế.
  2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
  2.1. Trách nhiệm với tập thể
  a) Ưu điểm
  Với cương vị là giáo viên tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ lãnh đạo, bạn
  bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho lãnh đạo các hoạt động được giao và phụ trách. Bản thân tôi luôn nghiêm túc thực hiện kế hoạch do nhà trường chỉ đạo, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động, đồng thời góp phần làm thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường
  b) Khuyết điểm
  - Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.
  - Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
  2.2. Kiểm điểm tự phê bình về bản thân
  a) Ưu điểm
  Với cương vị là giáo viên tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm. Bản thân tôi luôn nghiêm túc về bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ để đáp ứng thời kì công nghiệp hóa
   
  Gửi ý kiến
  print