Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
Người gửi: Đinh Ngân Thanh
Ngày gửi: 00h:52' 10-01-2013
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 239
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/ 2012/KHTĐ–THA5
Tân Hiệp, ngày 03 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng năm học 2012 – 2013


Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012 – 2013 ngày 01/9/2012 của Phòng GD&ĐT Tân Hiệp;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Hội đồng thi đua – khen thưởng trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt thi đua năm học 2012 – 2013 với các nội dung sau:
 I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1/. Mục đích:
          Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, biến nhận thức thành hành động cụ thể, đồng thời phát huy vai trò tích cực, cải tiến, sáng tạo của cán bộ, GV, NV qua các phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục trong năm học 2012 – 2013.
Thúc đẩy phong trào thi đua “ dạy tốt – học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Xây dựng và phát triển môi trường sư phạm hoàn thiện và toàn diện.
Phát động thi đua và thực hiện thi đua trên tinh thần công bằng dân chủ công khai và tự nguyện. Qua phong trào thi đua phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
2/. Yêu cầu
Khi tổ chức phong trào thi đua phải xác định rõ mục tiêu, đề ra các tiêu chí phấn đấu, biện pháp thực hiện trong từng thời gian cụ thể, sát hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của nhà trường.
Nhà trường phối hợp với: BCH công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ khối trong nhà trường và Liên đội trường THCS Tân Hiệp A5 thường xuyên theo dõi và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, có kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá để phong trào thi đua nhà trường có kết quả tốt đẹp.
II/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THI ĐUA:
Toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Tân Hiệp A5.
III/. ĐIỀU KIỆN THI ĐUA:
1/ Đối với tập thể:
Trường: tập thể LĐXS;
Hội PHHS: bằng khen của UBND tỉnh;
Tập thể LĐTT: tổ đăng ký – trường thưởng;
2/. Đối với cá nhân:
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Cán bộ giáo viên đã có ba lần liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ( 2011; 2012; 2013), năm đề nghị phải đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Cán bộ giáo viên đã có hai lần liên tục đạt Lao động tiên tiến trở lên, năm đề nghị phải đạt lao động tiên tiến. Trong năm học phải đạt nhất tổ thi đua, có sáng kiến kinh nghiệm đã được áp dụng và được Hội đồng cấp huyện đánh giá xếp loại A.
- Bằng khen của UBND tỉnh: Cán bộ giáo viên năm có 2 năm học liên tục: 2011-2012 và 2012-2013 đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.
IV/. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA:
Để công tác thi đua thực hiện có hiệu quả thiết thực, trường THCS Tân Hiệp A5 đề ra kế hoạch thi đua theo từng đợt như sau:
1/ Đợt 1: Từ ngày 8/8/2012 đến ngày 22/10/2012 (10 tuần)
Nội dung: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp PNVN
Sơ kết: ngày 18/10/2012 – khen thưởng vào ngày 20/11/2012
2/ Đợt 2: Từ 22/10/2012 đến ngày 22/12/2012 (9 tuần) )
- Nội dung: Thi đua lập thành tích chào mừng:
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với chủ điểm: Tôn sư trọng đạo;
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và kết thúc kỳ 1.
Sơ kết:
Giáo viên ngày 05/01/2013;
Học sinh ngày 31/12/2012
3/ Đợt 3: Từ 31/12/2012 đến ngày 26/3/2013 ( 10 tuần)
- Nội dung: Thi đua lập