BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT TW 4

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bích Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:52' 09-11-2012
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 1247
Số lượt thích: 0 người

Họ và tên: Vũ Mạnh Cường
Chức vụ: Chi ủy viên - Giáo viên
Đơn vị: Trường THCS Văn Lung

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Văn Lung, ngày 8 tháng 11 năm 2012


BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình
Theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

- Căn cứ Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa ( XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh Ủy, của Thị ủy
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chi ủy trường THCS Văn Lung
- Căn cứ kế hoạch số 34- KH/Th.U ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Thị Ủy Phú Thọ về thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.
- Căn cứ hướng dẫn số 03- HD/Th.U ngày 31/8/2012 của Ban thường vụ Thị Ủy Phú Thọ về hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch số 34- KH/Th.U ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Thị Ủy Phú Thọ; Hướng dẫn số 06-HD/Th.U ngày 10/10/2012 của Ban thường vụ Thị Ủy hướng dẫn bổ sung một số nội dung về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành trung Ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay``
Tôi xin kiểm điểm như sau:

Phần 1
Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung Ương 4

1. Về việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:
1.1. Ưu điểm:
- Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Tôi thường xuyên vận động mọi người cũng như người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
- Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng ủy xã và đơn vị tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống van hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc.
- Luôn có ý thức lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để thực hiện tốt các quy định nơi cư trú.
- Có ý thức trong mọi hoạt động của chi bộ đề ra, luôn gương mẫu chấp hành
1.2. Khuyết điểm, hạn chế:
- Cần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
- Cần lắng nghe ý kiến của đảng viên trong chi bộ, có ý thức trách nhiệm và giúp đỡ các đảng viên chưa có ý thức và có lối sống chưa tốt.