Biên bản kiểm phiếu chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Cát Tài
Ngày gửi: 08h:19' 08-08-2012
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ CÁT TÀI
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cát Tài, ngày 11 tháng 8 năm 2012


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CẤP ỦY
Nhiệm kỳ 2012 – 2015

1. Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học số 1 Cát Tài trong phiên họp ngày 11 tháng 8 năm 2012 đã tiến hành bầu cử cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban chấp hành Trung ương.
2. Đại hội biểu quyết số lượng cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 là: 03 đồng chí.
Số đồng chí ứng cử và được đề cử:
- Số ứng cử :............. đ/c
- Số được đề cử :.............. đ/c
- Số xin rút :..................đ/c
3. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm: ........ đồng chí có tên dưới đây:
TT
Họ và tên
Năm Sinh
Chức vụ

1
2
3
4
5
4. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm: 03 đồng chí, trong đó:
1. Đ/c: …………………………………. – Trưởng ban
2. Đ/c: …………………………………. – Phó ban
3. Đ/c: …………………………………. – Ủy viên
5. Tổng số đại biểu triệu tập: ..................... đồng chí
Số có mặt khi bầu cử: ....... đồng chí
Số vắng mặt khi bầu cử: .................
6. Phiếu bầu:
- Số phiếu phát ra: ................ phiếu ; Số phiếu thu vào: ............... phiếu
- Số phiếu hợp lệ: ................. phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: .....phiếu
7. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Số phiếu
Tỷ lệ (%)

1


2


3


4


5


8. Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng và kết quả kiểm phiếu, các đồng chí có tên sau đây trúng cử vào cấp ủy Chi bộ trường Tiểu học số 1 Cát Tài nhiệm kỳ 2012 – 2015:

TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Số phiếu
Tỷ lệ (%)

1


2


39. Biên bản này được thành lập thành 03 bản, thông qua Đại hội vào hồi ... giờ... phút, ngày 11 tháng 8 năm 2012.

T/M BAN KIỂM PHIẾU T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH