Gốc > Mục:Đề thi > Mục:Tin học tiểu học >
title:vòng 11 lớp 5 thi cấp trường năm học 2012-2013
date:19-01-2013
sender:Phạm Văn Phúc
source:
type:doc
LỚP 5 VÒNG 11 THI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
BÀI THỨ NHẤT
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 125% của một số bằng 86,8 thì số đó là 69.44 .
Câu 2: 125% của160 = 200 
Câu 3: 20% của một số bằng 8,6 thì số đó là 43.
Câu 4: Cho một hình vuông có chu vi bằng 96cm. Tăng cạnh hình vuông đó thêm 10% ta được hình vuông mới.  Vậy chu vi hình vuông mới là  105.6 cm. 
Câu 5: Hai số có tổng bằng 486,9. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. Vậy số thứ hai là 270.5 .
Câu 6: Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 21 là số 4089.
Câu 7: Một cửa hàng mua vào một sản phẩm giá 40000 đồng. Cửa hàng bán ra được lãi 20% giá bán sản phẩm đó. Hỏi cửa hàng được lãi bao nhiêu khi bán sản phẩm đó? Trả lời: Cửa hàng được lãi  10000đồng. 
Câu 8: Cho 3 số có tổng bằng 162,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4 ; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 2 ta được 3 tích bằng nhau.  Vậy số thứ nhất là 50 . 
Câu 9: Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết số đó bằng 9 lần tổng 2 chữ số của số đó. Trả lời: Số đó là 81.
Câu 10: Cho 3 số có tổng bằng 465. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2 ; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 5 ta được 3 tích bằng nhau.  Vậy số thứ hai là 150 .
BÀI THỨ 2


BÀI THỨ BA