Gốc > Mục:Giáo án > Mục:Lớp 5 > Mục:Toán học >
title:Luyện thị VIOLIMPIC cấp tỉnh
date:27-03-2012
sender:Phan Thị Báu
source:
type:doc
BÀI TẬP VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 (PHẦN 2)
(Biên soạn: Nguyễn Bình Tài)

Câu 1: Một cửa hàng định bán quạt với giá 850000 đồng. Nhưng do không bán được quạt cửa hàng đã phải hạ giá 2 lần mỗi lần 10% so với giá bán lần trước. Hỏi hiện nay giá quạt là bao nhiêu?
Đáp án : Sau lần hạ giá thứ nhất, giá quạt là : 850000 – 850000 x 10% = 765000 đồng
Sau lần hạ giá thứ hai, giá quạt là : 765000 – 765000 x 10% = 688500 đồng
Câu 2: Một người mua 6 quyển sách cùng loại, vì giảm 10% giá bìa nên chỉ trả 7290 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển là bao nhiêu ?
Đáp án : Số tiền phải trả bằng 90% giá bìa. Vậy giá bìa bằng  giá bán.
Tổng số tiền theo giá bìa 6 quyển sách là : 7290 x  = 8100 đồng
Giá mỗi quyển theo giá bìa là: 8100 : 6 = 1350 đồng.
Câu 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) 120% của một số bằng 9,6 thì số đó là 9,6 : 120x 100 = 8
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) 0,8% của một số bằng 1,2 thì số đó là 
Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) 20% của một số bằng 17,5 thì số đó là 
Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) 25% của 126 là 
Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho hai số có tổng bằng 86,1 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là 
Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho hai số có tổng bằng 57,6 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là 
Câu 7:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Hai số có hiệu bằng 186,8. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2.  Vậy số lớn là 
Câu 8:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Học kỳ I trường Kim Đồng có 72,5% số học sinh thi đỗ loại giỏi, 20% đỗ loại khá còn lại tất cả 45 bạn đỗ loại trung bình . Như vậy số học sinh đỗ loại giỏi của trường Kim Đồng là bạn.
Câu 9:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Hai số có hiệu bằng 12,8. Biết 37,5% số thứ nhất bằng 40% số thứ 2.  Vậy số thứ hai là 
Câu 10: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Trường Kim Đồng có một số học sinh, trong đó 43,75% là nữ. Biết số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 80 bạn.Vậy tổng số học sinh của trường Kim Đồng có là 
Câu 11: Một cửa hàng vừa nhập về một lô hàng quần áo với giá 80