Toán 5 :Đơn vị đo diện tích :dam2- hm2.

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Như Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:39' 29-08-2009
Dung lượng: 462.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Thiết kế bài giảng
Môn toán lớp 5
đơn vị đo diện tích: dam, hm
2
2
Hoạt động 1:
Tổ chức hoạt động để học sinh hình thành biểu tượng về đề-ca-mét vuông
Hãy kể tên những đơn vị đo diện tích đã học?
Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m
Ki- lô- mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
Ki- lô- mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 Ki- lô- mét


Vậy Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?

Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 đề-ca-mét.
Đọc: Đề-ca-mét vuông
Cách viết:
m
2
?
d
a
Hoạt động 2:
Phát hiện mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông và mét vuông
Vẽ một hình vuông có cạnh dài 1 dam
Chia mỗi cạnh của hình vuông thành 10 phần bằng nhau
Nối các điểm chia để tạo thành các hình vuông nhỏ
Số đo diện tích mỗi hình vuông nhỏ là bao nhiêu?
Số đo diện tích mỗi hình vuông nhỏ là 1
Số hình vuông nhỏ là bao nhiêu?
Số hình vuông nhỏ là 100 hình vuông
m
2
Hình vuông 1 dam2gồm bao nhiêu hình vuông 1m2
Hình vuông 1 dam2gồm 100 hình vuông 1 m2
Vậy 1 đề-ca-mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông?

dam
2
m
2
100
1
=
Hoạt động 3:

Hình thành cho học sinh biểu tượng về héc-tô-mét vuông
Chúng ta vừa học : đề-ca-mét vuông là đơn vị của hình vuông có cạnh dài 1 đê-ca-mét.
Vậy: Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 héc-tô-mét
Đọc: Héc-tô-mét vuông
Cách viết:

h
2
m
Vẽ một hình vuông có cạnh dài 1 hm
Chia mỗi cạnh của hình vuông thành 10 phần bằng nhau
Hoạt động 4:

Phát hiện mối quan hệ giữa héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông
Nối các điểm chia để tạo thành các hình vuông nhỏ
Số đo diện tích mỗi hình vuông nhỏ là bao nhiêu?
Số đo diện tích mỗi hình vuông nhỏ là 1
Số hình vuông nhỏ là bao nhiêu?
Số hình vuông nhỏ là 100 hình vuông
dam
2
Hình vuông 1 gồm bao nhiêu hình vuông 1
Hình vuông 1 gồm 100 hình vuông 1
Vậy 1 héc-tô-mét vuông bằng bao nhiêu đề-ca-mét vuông?

1 đề-ca-mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông?
dam
2
hm
2
hm
2
dam
2
dam
2
hm
2
100
1
=
dam
2
m
2
100
1
=
Hoạt động 5:
Rèn luyện cách đọc số đo diện tích với đơn vị
dam2 và hm2
Đọc các số đo diện tích:
105 ; 32.600 ; 492 ; 108.350
105 : Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông
32.600 : Ba mươi hai nghìn, sáu trăm đề-ca-mét vuông.
492 : Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.
180.350 : Một trăm tám mươi nghìn, ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

dam
2
hm
2
hm
2
hm
2
hm
2
dam
2
dam
2
dam
2
Viết các số đo diện tích:
A/ Hai trăm bảy mươi nghìn chín trăm tám mươi đề-ca-mét vuông.

B/ Mười tám nghìn chín trăm tám mươi tư đề-ca-mét vuông.

C/ Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

D/ Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.
Hoạt động 6:
Luyện viết số đo diện tích với đơn vị dam2 và hm2
271dam
2
18.954 dam
2
603 hm
2
34.620 hm
2
A/ Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
2dam = ....m
2
2
30 hm = ....dam
2
2
3 dam 15 m = ....m
2
2
2
12 hm 5 dam = ....dam
2
2
2
200 m = ....dam
2
2
760 m = ....dam....m
2
2
2
2dam = ....m
2
2
Vì 1 dam = 100m
Nên 2 dam = 1 dam x 2
= 100 m x 2
= 200 m
Vậy 2 dam = 200 m
2
2
2
2
2
2
2
2
3 dam 15m = ..m
2
2
Vì 3 dam 15 m = 300m + 15 m
= 315 m
Vậy 3 dam 15m = 315 m
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200 m = ....dam
2
2
(Đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn) có thể làm như sau:
Vì 100 m = 1 dam chia nhẩm:
200 : 100 = 2
Vậy 200 m = 2 dam
2
2
2
2
760 m = ..dam.m
2
2
Có thể làm như sau:
Vì 100 m = 1 dam nên
760 m = 700 m + 60 m
= 7 dam + 60 m
= 7 dam 60 m
Hoặc 760 : 100 = 7 (dư 60)
Vậy 760 m = 7 dam 60m
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
A/ Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
2dam = ....m
2
2
30 hm = ....dam
2
2
3 dam 15 m = ....m
2
2
2
12 hm 5 dam = ....dam
2
2
2
200 m = ....dam
2
2
760 m = ....dam....m
2
2
2
200
3000
315
1205
2
7
60
B/ Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
1m = ....dam
2
2
3 m = ....dam
2
2
2
2
27 m = ....dam
1 dam = ....hm
8 dam = ....hm
15 dam = ....hm
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1m = ....dam
Vì 100 m = 1dam
2
3
100
3m = ....dam
1
100
2
2
2
2
2
1m2 = ...... dam2
B/ Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
1 dam2 = ...... hm2
3 m2 = ... dam2
8dam2 = .. hm2
27 m2 = .. dam2
15 dam2 = ...... hm2
Hoạt động 8:
Rèn cho học sinh biết cách viết số đo diện tích có hai đơn vị thành số đo diện tích dưới dạng hỗn số có một đơn vị
Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu)

5 dam 23 m = 5 dam + dam

= dam
2
2
2
2
23
100
2
100
23
5
16 dam 23 m = 16 dam + dam

= dam
2
2
2
2
91
100
2
100
91
16
32 dam 5 m = 32 dam + dam

= dam
2
2
2
2
5
100
2
100
5
32
Củng cố:
củng cố lại mối quan hệ giữa m2và dam2; dam2 và hm2

1m = ....dam
1dam = ....m
2
2
1 hm = ....dam
2
2
2
2
1 dam = ..hm
2
2
100
100
1
100
1
100
2