LỊCH VÀ THỜI GIAN

Tháng
Năm

Tài nguyên dạy học

TRA CỨU ĐIỂM THI

TIẾP SỨC MÙA THI

Code cua Google Search:

Admin 0912799403

Nguyễn Văn Bường -

Hỗ trợ trực tuyến

 • (
)
 • (Nguyễn Văn Bường 0912799403)
 • (Vũ Mạnh Điệp 0988129809)
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Pdf Word-logo Slide0 Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Slide0 Pdf Slide0 Pdf Pdf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  VỀ ĐẦU TRANG CUỐI TRANG

  Lên đầu trang
  Xuống cuối trang

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  MT lop 1 ca nam- HIEP

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Trí Hiệp
  Ngày gửi: 20h:14' 14-01-2010
  Dung lượng: 255.2 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Khối 1 Lớp 1A TSHS: 26 Người soạn giảng: Vũ Trí Hiệp
  TUAÀN 18 Ngày soạn 18/ 12/ 2009 Ngaøy daïy: Thứ hai ngày 21/ 12/ 2009

  Mỹ thuật
  Tieát 18 VEÕ TIEÁP HÌNH VAØ VEÕ MAØU VAØO HÌNH VUOÂNG

  I. MUÏC TIEÂU
  Giuùp hoïc sinh:
  HS TB,yếu nhaän bieát ñöôïc hoạ tiết biết cách trang trí hình vuông,hs khá giỏi nắm được moät vaøi caùch trang trí hình vuoâng ñôn giaûn,hs
  HS TB,yếu veõ tieáp hoïa tieát vaøo hình vuoâng vaø veõ maøu theo yù thích,hs khá giỏi vẽ hinh và mầu tương đối hợp lý.
  Giáo dục hs óc thẩm mỹ sáng tạo.
  CHUAÅN BÒ
  GIAÙO VIEÂN
  Moät vaøi ñoà vaät coù trang trí hình vuoâng
  Baøi veõ trang trí hình vuoâng cuûa hoïc sinh.
  HOÏC SINH
  Duïng cuï hoïc veõ.VTV.
  HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
  GV ổ định tổ chức(1 phút)
  KT bài cũ và đồ dùng học tập(2 phút)
  Khởi động GV giới thiệu bài(1 phút)
  1. Hoạt động 1: Giôùi thieäu caùch trang trí hình vuoâng ñôn giaûn ôû hình 1,2,3,4/18 (5 phút)
  Giaùo vieân giôùi thieäu moät soá baøi trang trí hình vuoâng ñeå hoïc sinh thaáy ñöôïc:
  + Veû ñeïp cuûa nhöõng hình vuoâng trang trí.
  Coù nhieàu caùch veõ hình vaø maøu khaùc nhau ôû hình vuoâng.
  Gôïi yù ñeå hoïc sinh nhaän ra söï khaùc nhau cuûa:
  + Caùch trang trí ôû hình 1 vaø 2.
  + Caùch trang trí ôû hình 3 vaø 4.
  Giaùo vieân chæ ra cho hoïc sinh thaáy caùc hình gioáng nhau trong hình vuoâng thì veõ baèng nhau.
  Gôïi yù hoïc sinh caùch veõ maøu.
  + Coù theå veõ maøu nhö hình 1 – 2, hoaëc nhö hình 3– 4.
  2. Hoạt động 2:Höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ (6 phút)
  Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp.
  + Veõ hình veõ caùc caùnh hoa coøn laïi ôû hình 5.
  + Veõ maøu: tìm choïn 2 maøu ñeå veõ: maøu cuûa 4 caùnh hoa vaø maøu neàn.
  + Yeâu caàu veõ maøu:
  * Neân veõ cuøng moät maøu ôû 4 caùnh hoa.
  * Veõ maøu cho ñeàu khoâng ra ngoaøi hình veõ.
  3. Hoạt động 3 : Thöïc haønh (18 phút)
  Giaùo vieân theo doõi vaø giuùp hoïc sinh:
  Veõ hình caùnh hoa sao cho ñeàu nhau.
  Tìm vaø veõ maøu theo yù thích.
  + Maøu cuûa caùnh hoa coù theå laø moät maøu.
  + Maøu cuûa neàn coù theå laø 1 hoaëc 2 maøu.
  Giáo viên theo dõi để giúp học sinh Lưu ý giúp đỡ 3 em học yếu ( Mai, Huyền, Công ) biết cách sắp xếp và vẽ được các hình bằng chì.
  4. Hoạt động 4 :Nhaän xeùt – ñaùnh giaù (2 phút)
  Giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt moät soá baøi veà:
  + Caùch veõ: caân ñoái.
  + Veà maøu saéc: ñeàu, töôi saùng.
  Giaùo vieân yeàu caàu hoïc sinh choïn ra baøi veõ maø mình thích.
  GV dặn hs về nhà hoàn thành bài chuẩn bị bài sau
  Khối 1 Lớp 1B TSHS: 26 Người soạn giảng: Vũ Trí Hiệp
  TUAÀN 18 Ngày soạn 18/ 12/ 2009 Ngaøy daïy: Thứ hai ngày 21/ 12/ 2009

  Mỹ thuật
  Tieát 18 VEÕ TIEÁP HÌNH VAØ VEÕ MAØU VAØO HÌNH VUOÂNG

  I. MUÏC TIEÂU
  Giuùp hoïc sinh:
  HS TB,yếu nhaän bieát ñöôïc hoạ tiết biết cách trang trí hình vuông,hs khá giỏi nắm được moät vaøi caùch trang trí hình vuoâng ñôn giaûn,hs
  HS TB,yếu veõ tieáp hoïa tieát vaøo hình vuoâng vaø veõ maøu theo yù thích,hs khá giỏi vẽ hinh và mầu tương đối hợp lý.
  Giáo dục hs óc thẩm mỹ sáng tạo.
  II. CHUAÅN BÒ
  GIAÙO VIEÂN
  Moät vaøi ñoà vaät coù trang trí hình vuoâng
  Baøi veõ trang trí hình vuoâng cuûa hoïc sinh.
  HOÏC SINH
  Duïng cuï hoïc veõ.VTV.
  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
  GV ổ định tổ chức(1 phút)
  KT bài cũ và đồ dùng học tập(2 phút)
  Khởi động GV giới thiệu bài(1 phút)
  1. Hoạt động 1: Giôùi thieäu caùch trang trí hình vuoâng ñôn giaûn ôû hình 1,2,3,4/18 (5 phút
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print

  THỂ THAO, PHIM VĂN NGHỆ, TIẾT DẠY HỌC PLAN

  AFF CUP 2010  Giới thiệu | Liên hệ QC | Góp ý | Đầu trang