MT lop 1 ca nam- HIEP

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Trí Hiệp
Ngày gửi: 20h:14' 14-01-2010
Dung lượng: 255.2 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Khối 1 Lớp 1A TSHS: 26 Người soạn giảng: Vũ Trí Hiệp
TUAÀN 18 Ngày soạn 18/ 12/ 2009 Ngaøy daïy: Thứ hai ngày 21/ 12/ 2009

Mỹ thuật
Tieát 18 VEÕ TIEÁP HÌNH VAØ VEÕ MAØU VAØO HÌNH VUOÂNG

I. MUÏC TIEÂU
Giuùp hoïc sinh:
HS TB,yếu nhaän bieát ñöôïc hoạ tiết biết cách trang trí hình vuông,hs khá giỏi nắm được moät vaøi caùch trang trí hình vuoâng ñôn giaûn,hs
HS TB,yếu veõ tieáp hoïa tieát vaøo hình vuoâng vaø veõ maøu theo yù thích,hs khá giỏi vẽ hinh và mầu tương đối hợp lý.
Giáo dục hs óc thẩm mỹ sáng tạo.
CHUAÅN BÒ
GIAÙO VIEÂN
Moät vaøi ñoà vaät coù trang trí hình vuoâng
Baøi veõ trang trí hình vuoâng cuûa hoïc sinh.
HOÏC SINH
Duïng cuï hoïc veõ.VTV.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
GV ổ định tổ chức(1 phút)
KT bài cũ và đồ dùng học tập(2 phút)
Khởi động GV giới thiệu bài(1 phút)
1. Hoạt động 1: Giôùi thieäu caùch trang trí hình vuoâng ñôn giaûn ôû hình 1,2,3,4/18 (5 phút)
Giaùo vieân giôùi thieäu moät soá baøi trang trí hình vuoâng ñeå hoïc sinh thaáy ñöôïc:
+ Veû ñeïp cuûa nhöõng hình vuoâng trang trí.
Coù nhieàu caùch veõ hình vaø maøu khaùc nhau ôû hình vuoâng.
Gôïi yù ñeå hoïc sinh nhaän ra söï khaùc nhau cuûa:
+ Caùch trang trí ôû hình 1 vaø 2.
+ Caùch trang trí ôû hình 3 vaø 4.
Giaùo vieân chæ ra cho hoïc sinh thaáy caùc hình gioáng nhau trong hình vuoâng thì veõ baèng nhau.
Gôïi yù hoïc sinh caùch veõ maøu.
+ Coù theå veõ maøu nhö hình 1 – 2, hoaëc nhö hình 3– 4.
2. Hoạt động 2:Höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ (6 phút)
Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp.
+ Veõ hình veõ caùc caùnh hoa coøn laïi ôû hình 5.
+ Veõ maøu: tìm choïn 2 maøu ñeå veõ: maøu cuûa 4 caùnh hoa vaø maøu neàn.
+ Yeâu caàu veõ maøu:
* Neân veõ cuøng moät maøu ôû 4 caùnh hoa.
* Veõ maøu cho ñeàu khoâng ra ngoaøi hình veõ.
3. Hoạt động 3 : Thöïc haønh (18 phút)
Giaùo vieân theo doõi vaø giuùp hoïc sinh:
Veõ hình caùnh hoa sao cho ñeàu nhau.
Tìm vaø veõ maøu theo yù thích.
+ Maøu cuûa caùnh hoa coù theå laø moät maøu.
+ Maøu cuûa neàn coù theå laø 1 hoaëc 2 maøu.
Giáo viên theo dõi để giúp học sinh Lưu ý giúp đỡ 3 em học yếu ( Mai, Huyền, Công ) biết cách sắp xếp và vẽ được các hình bằng chì.
4. Hoạt động 4 :Nhaän xeùt – ñaùnh giaù (2 phút)
Giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt moät soá baøi veà:
+ Caùch veõ: caân ñoái.
+ Veà maøu saéc: ñeàu, töôi saùng.
Giaùo vieân yeàu caàu hoïc sinh choïn ra baøi veõ maø mình thích.
GV dặn hs về nhà hoàn thành bài chuẩn bị bài sau
Khối 1 Lớp 1B TSHS: 26 Người soạn giảng: Vũ Trí Hiệp
TUAÀN 18 Ngày soạn 18/ 12/ 2009 Ngaøy daïy: Thứ hai ngày 21/ 12/ 2009

Mỹ thuật
Tieát 18 VEÕ TIEÁP HÌNH VAØ VEÕ MAØU VAØO HÌNH VUOÂNG

I. MUÏC TIEÂU
Giuùp hoïc sinh:
HS TB,yếu nhaän bieát ñöôïc hoạ tiết biết cách trang trí hình vuông,hs khá giỏi nắm được moät vaøi caùch trang trí hình vuoâng ñôn giaûn,hs
HS TB,yếu veõ tieáp hoïa tieát vaøo hình vuoâng vaø veõ maøu theo yù thích,hs khá giỏi vẽ hinh và mầu tương đối hợp lý.
Giáo dục hs óc thẩm mỹ sáng tạo.
II. CHUAÅN BÒ
GIAÙO VIEÂN
Moät vaøi ñoà vaät coù trang trí hình vuoâng
Baøi veõ trang trí hình vuoâng cuûa hoïc sinh.
HOÏC SINH
Duïng cuï hoïc veõ.VTV.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
GV ổ định tổ chức(1 phút)
KT bài cũ và đồ dùng học tập(2 phút)
Khởi động GV giới thiệu bài(1 phút)
1. Hoạt động 1: Giôùi thieäu caùch trang trí hình vuoâng ñôn giaûn ôû hình 1,2,3,4/18 (5 phút