Quy định xét chọn GVG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Xuyên
Ngày gửi: 23h:00' 10-09-2009
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1907 /SGD&ĐT- GDTH TP Vinh, ngày 09 tháng 9 năm 2009QUY ĐỊNH
VỀ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH XÉT CHỌN CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC


I. Cơ sở ban hành quy định:
1. Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định 51/2007/QĐ- BGD&ĐT, ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định 14/2007/QĐ- BGD&ĐT, ngày 04/5/2007 và Hướng dẫn việc sử dụng Chuẩn nghề nghiệpgiáo viên tiểu học (GVTH) trong quá trình đánh giá xếp loại tại Công văn số: 10358/BGD&ĐT- GDTH, ngày 28/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
II. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện xét chọn công nhận GVDG:
1. Giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp trường: Những giáo viên đạt loại Tốt cả 3 lĩnh vực quy định tại Chuẩn nghề nghiệp GVTH đủ điều kiện để xét công nhận là GVDG cấp trường.
2. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh: Giáo viên được đề nghị công nhận GVDG cấp huyện, thành, thị (sau đây gọi tắt là cấp huyện) và cấp tỉnh phải đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn sau:
a) Có ít nhất 02 năm liên tục trước khi đăng ký xét chọn công nhận GVDG cấp huyện, tỉnh đạt danh hiệu GVDG cấp trường theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp GVTH và Công văn hướng dẫn số:10358/BGD&ĐT- GDTH, ngày 28/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Kết quả giảng dạy, giáo dục của lớp được phân công phụ trách trong năm học trước đó có số HS được xếp loại học lực môn ở 2 môn Tiếng Việt và Toán có tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu trở lên tối thiểu 95% (không tính học sinh khuyết tật và học sinh đạt yêu cầu ở các lần kiểm tra lại). Tỷ lệ HS được công nhận HSG tối thiểu 20%, học sinh Tiên tiến tối thiểu 40%. (Nếu tỷ lệ học sinh tiên tiến dưới 40% mà tổng tỷ lệ HSG và HSTT từ 60% trở lên thì vẫn xem là đủ tiêu chuẩn).
Đối với các trường vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Tỷ lệ tương ứng là 90%, 15% và 35%.
c) Có sáng kiến kinh nghiệm được đề nghị xét công nhận ở cấp huyện trong năm học trước, được tập thể sư phạm thừa nhận và áp dụng trong quá trình giảng dạy ở trường (riêng GV đăng ký xét chọn GVDG cấp tỉnh phải có SKKN đạt bậc 3 chính thức cấp huyện); có khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại trong thiết kế bài dạy, sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy một số môn, bài dạy.
d) Tham gia 2 tiết dạy được đánh giá ở Hội đồng xét chọn GVDG đạt loại Khá trở lên theo tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy của GV tiểu học tại Công văn hướng dẫn số:1853/SGD&ĐT- GDTH, ngày 17/9/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Đặc cách: những GV đã được công nhận GVDG cấp huyện, tỉnh ít nhất 3 lần nếu đạt được các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại mục 2(a, b, c), nếu có bản đăng ký xét chọn của GV và xác nhận, đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường thì được xét đặc cách công nhận GVDG cùng cấp không phải qua đánh giá giờ dạy ở Hội đồng xét chọn GVDG cấp huyện, tỉnh.
4. Điều kiện xét chọn: giáo viên thuộc đối tượng quy định tại mục II (1, 2, 3) phải có bản đăng ký phấn đấu từ đầu năm học (qua Hội nghị Cán bộ, giáo viên) mới đủ điều kiện xét chọn GVDG các cấp.
5. Giáo viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định được cấp Giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi, không xếp giải. Giáo viên dạy giỏi là cơ sở để xét danh hiệu thi đua các cấp và là cơ sở để nhà trường và các cấp quản lý bồi dưỡng, phân loại, sử dụng đội ngũ nòng cốt chuyên môn của ngành.
III. Quy trình xét chọn:
1. Xét chọn GVDG cấp trường:
a) Việc xét chọn công nhận GVDG cấp trường được tiến hành mỗi năm một lần vào cuối năm học.
b) Quy trình xét chọn GVDG cấp trường thực hiện theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên quy định tại Điều 10, Chuẩn nghề nghiệp GVTH và Công văn số: 10358/BGD&ĐT- GDTH, ngày 28/9/2007 của Bộ Giáo