BOI DUONG THUONG XUYEN TIEU HOC 2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:14' 21-12-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD-ĐT Vụ Bản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Lê Lợi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ tên giáo viên: Trần Thị Hường
Năm sinh: 18/7/1961
Tổ chuyên môn: Tổ 4&5
Năm vào ngành GD: 1984
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Khối trưởng + Dạy lớp 5A
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2012-2013
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc Hội, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, chỉ thị số 12/2008/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” kết hợp tiếp tục thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đẩy mạnh cuộc vận động “ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học”…
I. Mục đích yêu cầu :
- Trang bị những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành và về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, chất lượng giảng dạy nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học 2012-2013, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục-đào tạo trong tình hình mới; Tạo cơ hội được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học.
- Hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết thi đua của Hội nghị viên chức nhà trường
- Tự nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ và đổi mới phương pháp giảng dạy.
II.Nội dung bồi dưỡng :
1.Những kiến thức nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học. Nội dung bao gồm các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; về tình hình kinh tế xã hội địa phương, tình hình thời sự có liên quan; các văn bản pháp quy liên quan đến ngành học, cấp học…
2. Những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình-sách giáo khoa mới.
3.Tập trung bồi dưỡng tiếp tục các học phần trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên, các chuyên đề đối với giáo viên trong trường tiểu học.
4. Bồi dưỡng tiếp tục dạy theo chương trình sách giáo khoa tiểu học.
5. Bổ sung kiến thức mới, phổ biến và trao đổi kinh nghiệm giáo dục, đổi mới phương pháp và kỹ năng dạy học, kinh nghiệm học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ. 6. Tập trung bồi dưỡng các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm cũng cố, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ ,kỹ năng dạy học theo yêu cầu thực tế của ngành học và những vấn đề cần thiết chuẩn bị cho năm học mới.
7. Bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
8. Tổ chức tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong huyện.
9. Tăng cường kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn theo hướng cập nhật hoá, hiện đại hoá cho năm học và những năm tiếp theo.
10. Công tác BDTX: Trên cơ sở tài liệu và hướng dẫn của Bộ của Sở, Phòng  các trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng tập trung, kết hợp với sinh hoạt tổ chuyên môn, hướng dẫn giáo viên tự bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng về đổi mới PPDH và đổi mới KTĐG.
* Các nội dung bồi dưỡng thường xuyên cơ bản:
-Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/ 5/ 2006; và các quyết định khác.
-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 theo Kế hoạch số 616/KH-BGDĐT ngày 4/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Triển khai học tập Quyết định số 04/2009/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá chất lượng trường