Kế hoạch an ninh trật tự trường học 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:43' 25-02-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KHÁNH SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-THSB
Sơn Bình, ngày tháng năm 2013KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Công tác “An toàn về an ninh, trật tự”


Thực hiện thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Thực hiện công văn số 3766/UBND-NC ngày 9 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa; công văn 1734/SGDĐT Khánh Hòa ngày 28/12/2012; công văn số 28/BC-Phòng GD&ĐT Khánh Sơn ngày 25/01/2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, nhà trường đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự”.
Trường Tiểu học Sơn Bình xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, thị trấn, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự.
- Việc triển khai thực hiện phải khẩn trương, đúng quy định, sâu rộng trong các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và cán bộ, nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức quán triệt thông tư số 23/2012/TT-BCA
- Nhà trường tổ chức quán triệt thông tư số 23/2012/TT-BCA cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên gắn với quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW: tập trung quán triệt sâu rộng nội dung các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự; trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận các khu dân cư, xã phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” để thực hiện đúng, có hiệu quả.
2. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA
- Nhà trường thường xuyên chỉ đạo thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA gắn với các chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong quá trình triển khai cần chú ý một số điểm sau:
- Nhà trường có Nghị quyết, có bản đăng ký phấn đúa đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
- 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, hộ gia đình trong nhà trường ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”:
- Hàng năm nhà trường có nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (trong đó có nội dung lãnh đạo khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Những nơi có hoặc không có chi bộ trực thuộc đều phải có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”.
- Mốc thời gian đăng ký nhà trường trước tổng kết (của năm học trước) 15 ngày. Thời gian gửi hồ sơ công nhận trước tổng kết (của năm học sau) 15 ngày.
- Trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 23/2012/TT-BCA.
- Nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân xa