Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong trường mầm non năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:05' 02-09-2017
Dung lượng: 93.5 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 66/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 24 tháng 7 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng
Năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Thực hiện Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác y tế trường học;
Thực hiện công văn chỉ đạo của các cấp về tăng cương công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay - chân - miệng năm học 2017 - 2018;
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Trung tâm Y tế Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai, PGD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng năm học 2017 - 2018;
Xét đề nghị của nhân viên Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng năm học 2017 - 2018 gồm các đồng chí có tên sau:

TT

Họ và tên


Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Văn Lâm
Trạm trưởng trạm y tế
Phó ban

3
Lê Thị Giang
NV Y Tế
Phó ban

4
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Thành viên

5
Nguyễn Thị Giang
TT tổ nuôi dưỡng
Thành viên

6
Nguyễn Thị Hằng
TT khu Quảng Minh
Thành viên

7
Nguyễn Thị Thúy
TT khu Trung Tâm
Thành viên

8
Hoàng Thị Thi
Tổ phó khu T.Tâm
Thành viên

9
Phạm Thị Hương
TT Tổ GD
Thành viên

10
Nguyễn T Thu Trang
Hội trưởng Hội PH
Thành viên

Điều 2: Các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết dịch tay-chân-miệng năm học 2017 - 2018. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường theo đúng kế hoạch đã xây dựng.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 67/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 24 tháng 7 năm 2017


KẾ HOẠCH
Tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động
phòng tránh dịch sốt xuất huyết, bệnh Tay - chân - miệng
Năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn chỉ đạo của Trung tâm Y tế và Phòng giáo dục Huyện Thanh Oai tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường khử khuẩn chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, bệnh Tay-chân-miệng năm học 2017-2018;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh Tay-chân-miệng năm học 2017 2018 như sau:
I. MỤC TIÊU:
- 100% các khu, lớp của trường mầm non Mỹ Hưng được tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch Tay-chân-miệng nói riêng vào 3 Đợt trong năm học 2017 - 2018.
- Nâng cao kiến thức thực hành của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI:
Thời gian:
- Tổ chức 3 đợt cao điểm làm vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng tránh dịch sốt xuất huyết, bệnh Tay-chân-miệng ngay từ đầu năm, sau đó duy trì công tác này thường xuyên cụ thể như sau:
+
 
Gửi ý kiến