Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch tăng cường VSDD và ATTP trong trường mầm non năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:04' 02-09-2017
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 115/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Năm học 2017 - 2018

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tăng cường quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong trường mầm non năm học 2016 - 2017;
Thực hiện công văn số /GD&ĐT ngày /8/2017 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc tăng cường công tác phòng dịch và đảm bảo an toàn VSTP trong trường học;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2017 - 2018;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP của trường Mầm non Mỹ Hưng gồm các đồng chí có tên sau:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó ban

3
Nguyễn Văn Lâm
TT trạm y tế
Phó ban

4
Lê Thị Giang
NV Y tế
Thành viên

5
Nguyễn Thị Giang
TT tổ nuôi dưỡng
Thành viên

6
Nguyễn Thị Hằng
TT khu Quảng Minh
Thành viên

7
Nguyễn Thị Thúy
TT khu Trung Tâm
Thành viên

8
Hoàng Thị Thi
Tổ phó khu Trung Tâm
Thành viên

9
Phạm Thị Hương
TT Tổ giáo dục
Thành viên

10
Nguyễn T Thu Trang
Hội trưởng hội PH
Thành viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý và thực hiện công tác vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong nhà trường.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG


Số: 116/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH
Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non
Năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tăng cường quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong trường mầm non năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2017 - 2018, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý vệ sinh ATTP trong nhà trường, cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
Nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành VSDD&ATTP của người tham gia các hoạt động tổ chức ăn uống tại trường.
Truyền thông, nâng cao kiến thức và thái độ thực hành đúng của các bậc phụ huynh về VSDD& ATTP.
Cải thiện tình hình VSDD &ATTP tại trường, lớp, nhà ăn và đảm bảo VSATTP phục vụ bữa ăn cho học sinh tại trường và giáo viên.
Phấn đấu 100%, các lớp và nhà bếp đảm bảo tuyệt đối về VSATTP, đủ ĐK về VSDD và an toàn thực phẩm và dịch bệnh.
II. Tổ chức thực hiện:
1. Nhà trường chủ động phối hợp với phòng Y tế triển khai tổ chức các hoạt động sau:
- Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các buổi tập huấn về kiến thức VSATTP do phòng Y tế và nhà trường tổ chức.
- Kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% các nhóm lớp trong trường đảm bảo tuyệt đối về VSDD và ATTP, hàng tháng có đánh giá, xếp loại về công tác thực hiện VSDD và ATTP trong nhà trường.
- Tuyệt đối không sử dụng những người mắc bệnh trực tiếp tham gia các hoạt động tổ chức ăn uống trong nhà trường.
2. Tuyên truyền kiến thức về công tác VSDD và ATTP tới toàn thể CB, GV, NV, các bậc phụ huynh, các đoàn thể tại địa phương:
- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh của các cháu trong toàn trường thường xuyên phải nhắc nhở trẻ rửa tay sạch và đúng cách trước khi ăn và sau
 
Gửi ý kiến