Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập Ban kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:24' 01-10-2016
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 124/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 09 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra công tác tuyển sinh trường Mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ công văn hướng dẫn số 3661/SGD&ĐT ngày 28/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội, về việc kiểm tra công tác tuyển sinh trẻ vào các trường MN năm học 2016 - 2017;
- Căn cứ công văn hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch thành lập Ban kiểm tra công tác tuyển sinh trẻ vào các trường mầm non, năm học 2016 - 2017 của cấp học Mầm non Huyện Thanh Oai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017 của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
2
3
4
5
6
Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị mai
Hoàng Thị Thi
Phạm Thị Hương
Nguyễn Thị Thúy (1981)
Nguyễn Thị Việt
Hiệu trưởng
P.Hiệu trưởng
GV-PCTCĐ-BTTND
Giáo viên-TT tổ GD
Giáo viên-TT khu QM
NVPV-TT tổ VP
Chủ tịch HĐ
P. Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Thành viên
Thành viên
Thành viên

 Điều 2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017 theo đúng quy định.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Ban kiểm tra của trường Mầm non Mỹ Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: VT./.
 HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 
Gửi ý kiến