Đơn xin nghỉ hậu sản

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thuy phuong
Người gửi: Âu Dương Thúy Phượng
Ngày gửi: 16h:23' 28-09-2011
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 544
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT THUẬN AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC 8 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
------------------- ------------------------------------------
Thuận An, ngày…….tháng……năm………

ĐƠN XIN NGHỈ SẢN

Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Thuận An.
……………………………………
Họ và tên:……………………………………………..Năm sinh………………………….
Nhiệm vụ được phân công:………………………………………………………………… Thời gian xin nghỉ từ ngày……tháng…..năm……đến ngày…….tháng……năm…………
Lý do:………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………
Rất mong được sự chấp thuận của Lãnh đạo Phòng GDĐT Thuận An, Lãnh đạo trường
………………………………………………………………………………………………
Sinh con lần thứ:……………………………………………………………………………
Thời gian đề nghị hưởng BHXH từ tháng……..năm……..đến tháng………năm………… (Kèm theo giấy chứng sanh)

Xác nhận của Hiệu trưởng. Người viết đơn.
( ghi rõ họ, tên,ký và đóng dấu)