Quyết định thành lập tổ khối trong nhà trường

Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Kim Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:43' 09-02-2012
Dung lượng: 6.2 KB
Số lượt tải: 225
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Huyện Dầu Tiếng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG ĐỊNH HIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 04 /QĐ-MGĐH Định Hiệp , ngày 11 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
“ V/v thành lập tổ khối trong nhà trường”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐỊNH HIỆP

Căn cứ vào văn bản số: 14/PGDĐT-TCCB ngày 07/10/2011 của phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng về dẫn thành lập tổ khối trong nhà trường năm học 2011-2012
Căn cứ vào tình hình hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ thực tế tại đơn vị ;
Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên
Sau khi thống nhất trong trung tâm và hội đồng nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH
Điều I : Nay thành lập tổ tổ khối trong nhà trường gồm các Ông (Bà) có tên trong :
( Danh sách đính kèm ) .
Điều II: Tổ khối trong nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các quy chế động chuyên môn, quy chế làm việc trong khối , nội qui nhà trường, các hoạt động phong trào thi đua trong đơn vị ( từ ngày 01/9/2011)
Điều III: Các Bộ phận chuyên môn, đoàn thể trong trường và Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
Như điều 3
Lưu VT
DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHỐI TRƯỞNG
NĂM HỌC 2011-2012

Kèm theo quyết định số 041 / QĐMN ngày 11 tháng 10 năm 2011
của trưởng trường MG Định Hiệp .


Stt
Họ và tên
Chức danh
Chức vụ trong tổ

01
Phan Thu Hương
toán
Tổ trưởng văn phòng

02
Vũ Thị Lan
Giáo viên Lá 1
trưởng khối Lá

03
Thị Thơm
Giáo viên lớp Mầm
trưởng khối Mầm -Chồi –Cấp dưỡng

04
Thị Tuyết Thoa
Giáo viên lớp Chồi
phó khối Mầm -Chồi –Cấp dưỡng


Danh sách có 04 ( trong đó chức danh tổ trưởng 03, tổ phó 01 )

HIỆU TRƯỞNG