Quyết định thành lập tổ khối trong nhà trường

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Kim Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:43' 09-02-2012
Dung lượng: 6.2 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Huyện Dầu Tiếng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG ĐỊNH HIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 04 /QĐ-MGĐH Định Hiệp , ngày 11 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
“ V/v thành lập tổ khối trong nhà trường”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐỊNH HIỆP

Căn cứ vào văn bản số: 14/PGDĐT-TCCB ngày 07/10/2011 của phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng về dẫn thành lập tổ khối trong nhà trường năm học 2011-2012
Căn cứ vào tình hình hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ thực tế tại đơn vị ;
Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên
Sau khi thống nhất trong trung tâm và hội đồng nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH
Điều I : Nay thành lập tổ tổ khối trong nhà trường gồm các Ông (Bà) có tên trong :
( Danh sách đính kèm ) .
Điều II: Tổ khối trong nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các quy chế động chuyên môn, quy chế làm việc trong khối , nội qui nhà trường, các hoạt động phong trào thi đua trong đơn vị ( từ ngày 01/9/2011)
Điều III: Các Bộ phận chuyên môn, đoàn thể trong trường và Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
Như điều 3
Lưu VT
DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHỐI TRƯỞNG
NĂM HỌC 2011-2012

Kèm theo quyết định số 041 / QĐMN ngày 11 tháng 10 năm 2011
của trưởng trường MG Định Hiệp .


Stt
Họ và tên
Chức danh
Chức vụ trong tổ

01
Phan Thu Hương
toán
Tổ trưởng văn phòng

02
Vũ Thị Lan
Giáo viên Lá 1
trưởng khối Lá

03
Thị Thơm
Giáo viên lớp Mầm
trưởng khối Mầm -Chồi –Cấp dưỡng

04
Thị Tuyết Thoa
Giáo viên lớp Chồi
phó khối Mầm -Chồi –Cấp dưỡng


Danh sách có 04 ( trong đó chức danh tổ trưởng 03, tổ phó 01 )

HIỆU TRƯỞNG