Gốc > Mục:Bài viết > Mục:Văn bản pháp quy > Mục:Văn bản nhà trường >
title:KẾ HOẠCH BDTX TRưỜNG MG CƯ MỐT NH: 2012-2013
date:01-07-2013
sender:Nguyễn Thị Vân Anh

PHÒNG GD & ĐT EAHLEO

 TRƯỜNG MG CƯ MỐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                    

  Số: 01KH/BDTX                             Cư Mốt, ngày  25  tháng 04  năm 2013                                          

 

                                                KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

                                                               NĂM HỌC: 2013-2014

 

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông;

Thực hiện hướng dẫn số 1292/SGDĐT-TCCB về việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT.

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị trường mẫu giáo Cư Mốt. Nay trường mẫu giáo Cư Mốt xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2012-2013 như sau:

I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:

Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

 Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Đối tượng bồi dưỡng:

 Tất cả giáo viên đang giảng dạy tại trường.

III. Nội dung:

1/ Khối kiến thức bắt buộc:

a/ Nội dung bồi dưỡng 1: Là các nội dung bồi dưỡng do bộ giáo dục và đào tạo quy định về đường lối chính sách phát triển giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non. Nội dung này gồm 30 tiết.

b/ Nội dung bồi dưỡng 2: Là các nội dung bồi dưỡng do sở giáo dục và đào tạo quy định về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình GDMN, kiến thức GD địa phương. Nội dung này gồm 30 tiết

2/ Khối kiến thức tự chọn hay còn gọi là nội dung bồi dưỡng 3 bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của GVMN:

Căn cứ nhu cầu của cá nhân giáo viên trong nhà trường, và khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT – BGDDT. Bộ phận chuyên môn nhà trường tổng hợp lựa chọn các mô đun bồi dưỡng như sau:

 

 

Yêu cầu cần bồi dưỡng

 

Mã mô đun

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

     Mục tiêu bồi dưỡng

Phân phối thời gian

Tự học

Tập trung

Lý thuyết

Thực hành

 

 

Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên

 

 

 

MN 37

Quản lí nhóm/ lớp học mầm non

1. Khái quát chung về quản lí lớp học

2. Mục tiêu quản lí lớp học

3. Nguyên tắc quản lí lớp học

4. Nội dung quản lí lớp học

5. Phương pháp quản lí nhóm/ lớp học mầm non

Mô đun cung cấp kiến thức, kĩ năng quản lí nhóm/ lớp trong trường mầm non, nội dung chủ yếu: Khái quát chung, mục tiêu, nguyên tắc nội dung, phương pháp quản lí nhóm/ lớp học trong trường MN. Trang bị cho GVMN kĩ năng quản lí nhóm/ lớp học trong trường MN

 

 

 

 

 

 

  10

 

 

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

    0

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

 

 

 

 

MN 6

Chăm sóc trẻ mầm non

1.Tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh

2.Chăm sóc khi trẻ bị ốm

3.Xử lí một số tai nạn thường gặp

4.Thực hành xưr lí một số tai nạn thường gặp

Cung cấp kiến thức, kĩ năng chăm sóc trẻ MN: Tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh, chăm sóc khi trẻ ốm mệt và thực hành xử lí một số tai nạn thường gặp. Biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non

 

 

 

 

    9

 

 

 

 

    6

 

 

 

 

    0

 

 

 

 

Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

MN 40

Phối hợp với gia đình để GD trẻ MN

1.Mục đích phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN

2.Nội dung phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN

3.Phương pháp phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN

4.Hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN

 

Cung cấp kiến thức, kĩ năng phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN, mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN. Trang bị cho giáo viên Mn biết cách lập được kế hoạch và phối hợp với gia đình trong công tác GD trẻ MN

 

 

 

 

 

 

 

  9

 

 

 

 

 

 

    6

 

 

 

 

 

 

    0

 

 

 

Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên

 

 

 

 

MN 20

Phương pháp dạy học tích cực

1.Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học

2.Khái niệm về Phương pháp dạy học tích cực

3.Phương pháp dạy học tích cực ở GDMN

 

Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực, bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học, khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực ở GDMN. Giup GVMN biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ MN

 

 

 

 

 

 

 

   9

 

 

 

 

 

 

    6

 

 

 

 

 

 

     0

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn bộ chương trình bồi dưỡng có 16 yêu cầu

4 Mô đun

Thời lượng 15 tiết / 1 mô đun

4 môđun * 15t = 60t

 

 

IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

1. Bồi dưỡng tập trung qua các lớp tập trung của PGD và nhà trường.

2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên môn.

4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp trao đổi, thảo luận, thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

V. Thời gian thực hiện:

 

THỜI GIAN TÍNH  THEO NĂM HỌC

     

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

 

GHI CHÚ

Tháng 5

Thực hiện bồi dưỡng mô đun 37

Tháng 6

 

 

Tháng 6

Thực hiện bồi dưỡng mô đun 37

 

Tháng 7

  Thực hiện bồi dưỡng mô đun 6

Tháng 8

 

 

Tháng 8

   Thực hiện bồi dưỡng mô đun 6

 

Tháng 9

Thực hiện bồi dưỡng mô đun 40

Tháng 10

 

 

Tháng 10

Thực hiện bồi dưỡng mô đun 40

 

Tháng 11

Thực hiện bồi dưỡng mô đun 20

Tháng 12

 

 

Tháng 12

Thực hiện bồi dưỡng mô đun 20

 

Tháng 1

Thực hiện  nội dung bồi dưỡng 1

Tháng  2

 

 

Tháng 2

Thực hiện  nội dung bồi dưỡng 1

 

Tháng 3

Thực hiện nội dung bồi dưỡng 2

Tháng  4

 

 

Tháng 4

Thực hiện nội dung bồi dưỡng 2

 

 

                                                                                                 

                                                                                         Người lập

                                                                                                                 P/Hiệu trưởng                                                                                   Nguyễn Thị Vân Anh