song chet mac bay - ngu van 7.ppt

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:12' 03-05-2009
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
MÔN : NGỮ VĂN 7
Tieỏt 104,105: SONG CHET MAậC BAY
(Phaùm Duy Toỏn )
Neâu vaøi neùt veà taùc giaû
Tieỏt 104,105: SONG CHET MAậC BAY
(Phaùm Duy Toỏn )
I.Giụựi thieọu chung:
1. Taực giaỷ: Phaùm Duy Toỏn ( 1883-1924) Queõ ụỷ Huyeọn Thửụứng Tớn - Tổnh Haứ Taõy.
- Laứ moọt trong soỏ ớt ngửụứi coự thaứnh tửùu ủau tieõn ve theồ loaùi truyeọn ngaộn hieọn ủaùi.


- Nêu vài nét về tác phẩm?
Tieỏt 104,105: SONG CHET MAậC BAY
(Phaùm Duy Toỏn )
I.Giụựi thieọu chung:
1. Taực giaỷ:Phaùm Duy Toỏn ( 1883-1924) Queõ ụỷ Huyeọn Thửụứng Tớn - Tổnh Haứ Taõy.
2. Taực phaồm : "Soỏng cheỏt maởc bay" laứ taực phaồm thaứnh coõng lụựn nhaỏt trong sửù nghieọp saựng taực cuỷa Phaùm Duy Toỏn.

II. Đọc - Hiểu văn bản.
1.Đọc - Tìm hiểu chú thích.
2 . Tóm tắt :
3. Bố cục :
Đoạn 1: Từ đầu đến …”Hỏng mất”: Cảnh
Đê sắp vỡ.
3 đoạn:
Đoạn 2: Tiếp đến…” Điếu mày”: Cảnh quan phủ
Và nha lại đánh tổ tôm trong khi” đi hộ đê”.
Đoạn 3: Còn lại: Cảnh đê vỡ, nhân dân lâm vào
Tình trạng thảm sầu.
Tương phản cũng gọi là đối lập,
trong nghệ thuật là việc tạo ra những
hành động , những cảnh tượng , những
tính cách trái ngược nhau để qua đó làm
nổi bật 1 ý tưởng , bộ phận trong tác
phẩm hoặc tư tưởng chính của tác phẩm.

a. Cảnh đê sắp vỡ.

5. Phaân tích:
Ñaây laø böùc tranh hieän thöïc
lôùn veà cuoäc soáng khoán
cuøng cuûa ngöôøi daân ñen vaø
baûn chaát taøn nhaãn voâ nhaân ñaïo
cuûa boïn quan laïi ( tröïc tieáp ôû ñaây laø teân “quan phuï maãu” ñi hoä ñeâ.
4. Đại ý :
Vậy dựa vào định nghĩa này em hãy chỉ
ra 2 mặt tương phản cơ bản trong truyện "Sống chết mặc bay"?

Một bên là nhân dân đang vật lộn căng thẳng trước nguy cơ đê vỡ .Một bên là cảnh quan phủ và bọn nha lại , chánh tổng đánh tổ tôm trong đình trong lúc họ đi hộ đê.
- Thôøi gian : Gaàn 1 giôø dem
Không gian : Trời mưa tầm tã ,nước sông Nhị Hà lên to quá
- Ñòa ñieåm : Khuùc soâng laøng X, thuoäc Phuû X , hai ba ñoaïn ñaõ thaåm laäu
Không khí,cảnh tượng hộ đê : Nhốn nháo , căng thẳng :

"Kẻ thì thuổng,người thì cuốc,kẻ đào đất, kẻ
vác tre , nào đắp , nào cừ , bì bõm dưới
bùn., . lướt thướt như chuột lột"
".Trống đánh liên thanh , ốc thổi vô hồi ,
tiếng người xao xác gọi nhau đi hộ đê"
->Miêu tả,liệt kê, so sánh, tương phản:Thieân tai ñang töøngluùc giaùng xuoáng ñe doïa cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân
Tiết 104,105: SỐNG CHẾT MẶC BAY
(Phạm Duy Tốn )
I.Giới thiệu chung:
Tác giả:Phạm Duy Tốn ( 1883-1924)
Quê ở Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà Tây.
2. Tác phẩm : "Sống chết mặc bay" là tác phẩm thành công lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy Tốn.
II. Đọc - Hiểu văn bản.
1.Đọc - Tìm hiểu chú thích.
2 . Tóm tắt :
3. Bố cục :
4. Ñaïi yù :
5. Phaân tích:

- Thôøi gian : Gaàn 1 giôø dem
Không gian : Trời mưa tầm tã ,nước sông Nhị Hà lên to quá
- Ñòa ñieåm : Khuùc soâng laøng X, thuoäc Phuû X , hai ba ñoaïn ñaõ thaåm laäu
Không khí,cảnh tượng hộ đê : Nhốn nháo ,căng thẳng :

“Keû thì thuoång,ngöôøi thì cuoác,keû ñaøo ñaát,keû
…, bì boõm döôùi buøn.., löôùt thöôùt nhöchuoät loät”
“…Troáng ñaùnh lieân thanh , oác thoåi voâ hoài ,
tieáng ngöôøi xao xaùc goïi nhau ñi hoä ñeâ”
->Miêu tả,liệt kê, so sánh, tương phản:Thieân tai ñang töøngluùc giaùng xuoáng ñe doïa cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân
a. Cảnh đê sắp vỡ.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các thầy cô giáo cùng các em học sinh mạnh khoẻ!
Xin chân thành cảm ơn!