Du thi dat giai nhatthanh pho HN2011- Ôn tập luận điểm

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lan Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:16' 15-04-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Lê Thi Lan Anh
Trường Việt Nam - Angieri
Năm học 2010 - 2011
Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy cô giáo về dự tiết học
ngữ văn 8
Vì sự nghiệp giáo dục
Sở giáo dục và đào tạo hà Nội
Phóng giáo dục quận Thanh xuân
Game online là một trò chơi điện tử. Game online đối với học sinh hiện nay có lợi hay có hại? Em hãy đưa ra ý kiến của mình?
VẤN ĐỀ CẦN
NGHỊ LUẬN

LUẬN ĐIỂM


Ý kiến 1: Game onlne là trò chơi có lợi
với học sinh hiện nay.
Ý kiến 3: Game online là trò chơi vừa có
lợi vừa có hại đối với học sinh hiện nay.
Ý kiến 2: Game online là trò chơi có
nhiều tác hại với học sinh hiện nay.
Tập làm văn
ôn tập về luận điểm
Tiết 99:
KháI niệm luận điểm
Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận
Mối quan hệ giữa luận điểm với luận điểm
Mục tiêu cần đạt:
Rèn luyện kỹ năng nhận diện,
sắp xếp, lựa chọn, tìm luận điểm
Cho bài văn nghị luận
Ôn tập
Về luận điểm
Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào? (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Luận điểm
Luận cứ và lập luận
Luận điểm, luận cứ và lập luận
Luận điểm và luận cứ
cÂU 1
Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
cÂU 2
Luận điểm là vấn đề được đưa ra để giải
quyết trong văn bản nghị luận.


Luận điểm là một phần vấn đề được đưa ra để giải quyết trong văn bản nghị luận.
Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài văn nghị luận.
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Dõn ta cú m?t lũng n?ng nn yờu nu?c. Dú l truy?n th?ng quý bỏo c?a ta. T? xua d?n nay, m?i khi T? qu?c b? xõm lang thỡ tinh th?n ?y l?i sụi n?i. Nú k?t thnh ln súng vụ cựng m?nh m?, to l?n, nú lu?t qua m?i s? nguy hi?m, khú khan, nú nh?n chỡm t?t c? lu bỏn nu?c v lu cu?p nu?c.

L?ch s? ta dó cú nhi?u cu?c khỏng chi?n vi d?i ch?ng t? tinh th?n yờu nu?c c?a nhõn dõn ta. Chỳng ta cú quy?n t? ho vỡ nh?ng trang l?ch s? v? vang th?i d?i B Trung, B Tri?u, Tr?n Hung D?o, Lờ L?i, Quang Trung,(.)

D?ng bo ta ngy nay cung r?t x?ng dóng v?i t? tiờn ta ngy tru?c. T? cỏc c? gi túc b?c d?n cỏc chỏu nhi d?ng tr? tho, t? nh?ng ki?u bo ? nu?c ngoi d?n nh?ng d?ng bo ? vựng b? t?m chi?m, t? nhõn dõn mi?n ngu?c d?n mi?n xuụi, ai cung m?t lũng n?ng nn yờu nu?c ghột gi?c. (.)

Tinh th?n yờu nu?c cung nhu cỏc th? c?a quý. Cú khi du?c trung by trong t? kớnh, trong bỡnh pha lờ, rừ rng d? th?y. Nhung cú khớ kớn dóo c?t gi?u trong giuong, trong hũm. B?n ph?n c?a chỳng ta l lm cho nh?ng c?a quý kớn dỏo ?y d?u du?c dua ra trung by. Nghia l ph?i ra s?c gi?i thớch, tuyờn truy?n, t? ch?c lónh d?o, lm cho tinh th?n yờu nu?c c?a t?t c? m?i ngu?i d?u du?c th?c hnh vo cụng vi?c yờu nu?c, cụng vi?c khỏng chi?n.

(H? Chớ Minh, trong H? Chớ Minh ton t?p, t?p 6 NXB S? th?t, HN 1996 -Trớch t? SGK Ng? van 7 t?p 2)
a. Đọc văn bản (Phiếu bài tập số 1) :
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
(Hồ Chí Minh)
b. Tìm những câu văn chứa:
+ Một luận điểm xuất phát (ở mở bài)
+ Hai luận điểm mở rộng (ở thân bài)
+ Một luận điểm chính (ở kết luận)
c. Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận trên.
LUẬN ĐIỂM
XUẤT PHÁT
(MỞ BÀI)
VấN Đề cần NGHị LUậN
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN TA
DÂN TA CÓ MỘT LÒNG
NỒNG NÀN YÊU NƯỚC.
ĐỒNG BÀO TA NGÀY NAY
XỨNG ĐÁNG VỚI TỔ TIÊN
TA NGÀY TRƯỚC.
LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG TỎ TINH
THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN TA.
BỔN PHÂN CỦA CHÚNG TA … LÀM CHO
TINH THẦN YÊU NƯỚC ĐƯỢC THỰC
HÀNH VÀO CÔNG VIỆC YÊU NƯỚC VÀ
KHÁNG CHIẾN.
Luận điểm là những tư tưởng,
quan điểm, chủ trương cơ bản mà
người viết (người nói) nêu ra trong
bài văn nghị luận
khái niệm luận điểm
LUẬN ĐIỂM
XUẤT PHÁT
(MỞ BÀI)
VấN Đề cần NGHị LUậN
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN TA
DÂN TA CÓ MỘT LÒNG
NỒNG NÀN YÊU NƯỚC.
ĐỒNG BÀO TA NGÀY NAY
XỨNG ĐÁNG VỚI TỔ TIÊN
TA NGÀY TRƯỚC.
LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG TỎ TINH
THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN TA.
BỔN PHÂN CỦA CHÚNG TA … LÀM CHO
TINH THẦN YÊU NƯỚC ĐƯỢC THỰC
HÀNH VÀO CÔNG VIỆC YÊU NƯỚC VÀ
KHÁNG CHIẾN.
?
ôn tập luận điểm
Tập làm văn
Tiết 99
Luận điểm là một hệ thống gồm:
Luận điểm chính (thường là kết
luận, là cái đích của bài viết)
Luận điểm phụ (luận điểm xuất
phát hay mở rộng)
VẤN ĐỀ CẦN NGHỊ LUẬN
DÂN TA CÓ
MỘT LÒNG NỒNG NÀN
YÊU NƯỚC.
ĐỒNG BÀO TA NGÀY NAY
XỨNG ĐÁNG VỚI TỔ
TIÊN TA NGÀY TRƯỚC.
LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG TỎ
TINH THẦN YÊU NƯỚC
CỦA NHÂN DÂN TA.
BỔN PHÂN CỦA CHÚNG TA …LÀM CHO TINH
THẦN YÊU NƯỚC ĐƯỢC THỰC HÀNH VÀO
CÔNG VIỆC YÊU NƯỚC VÀ KHÁNG CHIẾN.
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN TA
Luận điểm cần phải phù hợp với
yêu cầu cần giải quyết và phải đủ
để làm sáng tỏ vấn đề.
?
ôn tập về luận điểm
Tập làm văn
Tiết 99

a) Phương pháp học tập có ảnh
hưởng không nhỏ đến chất
lượng học tập.

b) Cần thay đổi phương pháp
học tập cũ (thụ động, máy móc,
xa thực tế) vì nó không phù hợp
với yêu cầu của học tập, không
đưa lại kết quả tốt.

c) Cần theo phương pháp học
tập mới (chủ động, sáng tạo,
kết hợp học với hành). Vì nó phù
hợp với yêu cầu của học tập,
đưa lại kết quả tốt.

a) Chỉ cần đổi mới phương
pháp học tập là kết quả học tập
sẽ được nâng cao nhanh chóng.

b) Do đó người học sinh cần
phải thường xuyên thay đổi
cách học tập.

c) Chúng ta còn chưa chăm học,
còn hay nói chuyên riêng

d) Nếu chúng ta học tập theo
Phương pháp mới thì kết quả
sẽ tốt hơn.
Bài tập : Để viết bài tập làm văn theo đề bài: “Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần phải đổi mới phương pháp học tập” em sẽ chọn hệ thống luận điểm nào trong hai hệ thống sau:
Hệ thống 1
Hệ thống 2
Hệ thống 1

Các luận điểm cần liên kết chặt chẽ,
phân biệt với nhau. Các luận điểm phải
sắp xếp theo một trình tự hợp lí : luận
điểm trước là cơ sở chuẩn bị cho luận
điểm sau, luận điểm nêu sau là dẫn đến
luận điểm kết luận.
ôn tập luận điểm
Tập làm văn
Tiết 99
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Dõn ta cú m?t lũng n?ng nn yờu nu?c. Dú l truy?n th?ng quý bỏo c?a ta. T? xua d?n nay, m?i khi T? qu?c b? xõm lang thỡ tinh th?n ?y l?i sụi n?i. Nú k?t thnh ln súng vụ cựng m?nh m?, to l?n, nú lu?t qua m?i s? nguy hi?m, khú khan, nú nh?n chỡm t?t c? lu bỏn nu?c v lu cu?p nu?c.

L?ch s? ta dó cú nhi?u cu?c khỏng chi?n vi d?i ch?ng t? tinh th?n yờu nu?c c?a nhõn dõn ta. Chỳng ta cú quy?n t? ho vỡ nh?ng trang l?ch s? v? vang th?i d?i B Trung, B Tri?u, Tr?n Hung D?o, Lờ L?i, Quang Trung,(.)

D?ng bo ta ngy nay cung r?t x?ng dóng v?i t? tiờn ta ngy tru?c. T? cỏc c? gi túc b?c d?n cỏc chỏu nhi d?ng tr? tho, t? nh?ng ki?u bo ? nu?c ngoi d?n nh?ng d?ng bo ? vựng b? t?m chi?m, t? nhõn dõn mi?n ngu?c d?n mi?n xuụi, ai cung m?t lũng n?ng nn yờu nu?c ghột gi?c. (.)

Tinh th?n yờu nu?c cung nhu cỏc th? c?a quý. Cú khi du?c trung by trong t? kớnh, trong bỡnh pha lờ, rừ rng d? th?y. Nhung cú khớ kớn dóo c?t gi?u trong giuong, trong hũm. B?n ph?n c?a chỳng ta l lm cho nh?ng c?a quý kớn dỏo ?y d?u du?c dua ra trung by. Nghia l ph?i ra s?c gi?i thớch, tuyờn truy?n, t? ch?c lónh d?o, lm cho tinh th?n yờu nu?c c?a t?t c? m?i ngu?i d?u du?c th?c hnh vo cụng vi?c yờu nu?c, cụng vi?c khỏng chi?n.

(H? Chớ Minh, trong H? Chớ Minh ton t?p, t?p 6 NXB S? th?t, HN 1996 -Trớch t? SGK Ng? van 7 t?p 2)
VẤN ĐỀ CẦN NGHỊ LUẬN
DÂN TA CÓ
MỘT LÒNG NỒNG NÀN
YÊU NƯỚC
ĐỒNG BÀO TA NGÀY NAY
XỨNG ĐÁNG VỚI TỔ
TIÊN TA NGÀY TRƯỚC
LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG TỎ
TINH THẦN YÊU NƯỚC
CỦA NHÂN DÂN TA
BỔN PHÂN CỦA CHÚNG TA …LÀM CHO TINH
THẦN YÊU NƯỚC ĐƯỢC THỰC HÀNH VÀO
CÔNG VIỆC YÊU NƯỚC VÀ KHÁNG CHIẾN
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN TA
Bài 2 (SGK-Tr 75, 76) : Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích: Vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khóa của tương lai, thì em lựa chọn các luận điểm trong số các luận điểm dưới đây:
( Lựa chọn bằng cách chỉ ra luận điểm đúng, luận điểm nào sai, luận điểm nào cần bổ sung và giải thích vì sao ?)

thảo luận nhóm
hết giờ
Hình thức: Nhóm 4
Thời gian: 2 phút
Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số.
Giáo dục giải phóng con người giúp con người
thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào người khác để
đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội.
Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế.
Giáo dục đào tạo thế hệ con người sẽ xây dựng xã
hội tương lai.
Nước ta là một nước văn hiến có truyền thống giáo
dục lâu đời.
Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.
Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai.
Yêu cầu:
- Chọn điểm đúng. Loại bỏ luận điểm sai.
Sửa lại luận điểm chưa phù hợp.
Sắp xếp lại theo trật tự hợp lí.
hết giờ
Thông qua đó, giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng
dân số.
Và giáo dục còn giải phóng con người ,giúp con người
thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào người khác để đạt được
sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội.
Do đó, giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế.
Vì trẻ em hôm nay là thế giới của ngày mai, nên giáo dục đào
tạo thế hệ con người có tri thức, nhân cách hôm nay là để
xây dựng xã hội tương lai.
Từ đó, giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.
Chính vì vậy, giáo dục là chìa khóa của tương lai, mở ra thế
giới tương lai cho con người .
Cách 1 : Quy nạp
kết luận
xuất phát
1
(D,H)
2
(A)
3
(G)
4
(B)
5
(C)
6
(KL)
Vì giáo dục trang bị tri thức và nhân cách, trí tuệ và tâm hồn
cho trẻ em hôm nay, những người sẽ làm nên thế giới ngày mai.
Ngoài ra, giáo dục còn là chìa khoá cho sự phát triển chính trị
và tiến bộ xã hội sau này.
Vì giáo dục là chìa khoá cho sự tăng trưởng kinh tế
trong tương lai.

Vì giáo dục là yếu tố quyết đinh đến việc điều chỉnh tốc độ gia
tăng dân số; thông qua đó, quyết định môi trường sống, mức
sống... trong tương lai.

Cách 2: Diễn dịch
2
(A,G)
2
(D,H)
3
(B)
4
(C)
Giáo dục được coi là chìa khoá của tương lai.
1
Đề bài: Vì sao game online lại có tác hại đối với học sinh hiện nay?
Yêu cầu: Xây dựng và sắp xếp hệ thống luận điểm cho bài văn nghị luận trên.
Game online là một trò chơi tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc.
Game online còn ảnh hưỏng xấu đến sức khoẻ ,làm đầu óc học sinh mê muội, ảo tưởng, lôi kéo học sinh vào con đường trộm cắp, bạo lực …
Do đó, game online làm giảm sút kết quả học tập, tác động xấu đến hình thành nhân cách cho học sinh.
Học sinh cần nhận thức đúng đắn những tác hại của game online để có thái độ đúng với trò chơi này .
hướng dẫn học ở nhà
1. Học thuộc lòng ghi nhớ (SGK tr.75).
2. Bài tập 1 (SGK tr.76).
3. Tìm và sắp xếp các luận điểm trong bài Chiếu dời đô vào sơ đồ hệ thống luận điểm.
4. Sưu tầm một số bài văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học để nhận biết, phân tích luận điểm.
5. Soạn bài Bàn luận về phép học (La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp, SGK tr.77).
Giáo viên: Lê Thi Lan Anh
Năm học 2010 - 2011
CHúC
CáC
THầY

MạNH
KHOẻ
CÔNG
TáC
TốT
CHúC
CáC
EM
CHĂM
NGOAN
HọC
GIỏI
xin chân thành
cảm ơn!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓