Gốc > Mục:Giáo án >
title:KH chương trình rèn luyện đội viên năm 2012
date:30-10-2012
sender:Đoàn Khoa Vịnh
source:
type:doc
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG


Số: 16/ KHTC-LĐ-TrHĐL
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đạ Long, ngày 29 tháng 10 năm 2012


KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN
CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2012-2013 của HHĐ và PGD Huyện Đam Rông.
Căn cứ vào KH năm học 2012– 2013 của BGH Trường THCS Đạ Long
Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2012-2013 của liên đội trường THCS Đạ Long.
Ban phụ trách Đội trường THCS Đạ Long xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình rèn luyện Đội Viên năm học 2012-2013 gồm những nội dung như sau:
I. Triển khai:
1. Lập kế hoạch triển khai chương trình rèn luyện đội viên:
A. Phổ biến nội dung, chương trình rèn luyện đội viên đối với các anh chị phụ trách từng chi đội và trước toàn Liên .
- Đọc tên 13 chuyên hiệu mà Viên phải thực hiện của Liên mình để chọn các chuyên hiệu triển khai phù hợp với các Viên, trong số tất cả các chuyên hiệu đó, mỗi chi triển khai ít nhất từ 6 đến 7 chuyên hiệu bắt buộc.
- Phổ biến nội dung của từng chuyên hiệu đã in sẵn ở sổ tay đội viên, ngoài ra các em tìm tòi thêm các kiến thức, nội dung khác đã được học trong các bài chính khoá hoặc liên hệ ở địa phương của mình.
- Mỗi tháng thực hiện từ 1 đến 2 chuyên hiệu tuỳ theo trình độ và khả năng hiểu biết của các em đội viên.
* Lưu ý: Không nên triển khai 3 chuyên hiệu trong một tháng.
- Phổ biến kế hoạch kiểm tra, cách kiểm tra và thời gian kiểm tra ( nếu triển khai đầu tháng thì kiểm tra vào cuối tháng).
- Công bố đạt hạng của từng chuyên hiệu.
- Lập hồ sơ có xác nhận của anh chị phụ trách, GV TPT, Hiệu Trưởng và chủ tịch HĐĐ .
- Công bố điểm kiểm tra (từ 5 điểm trở lên là đạt).
B. Nội dung: Chương trình "Rèn luyện Đội viên" gồm 13 chuyên hiệu:
Nghi thức đội viên 8. Nhà sinh học nhỏ tuổi
Thông tin liên lạc 9. Chăm học
Nghệ sĩ nhỏ tuổi 10. Nhà sử học nhỏ tuổi
Thầy thuốc nhỏ tuổi 11. Hữu nghị quốc tế
An toàn giao thông 12. Kỹ năng trại
Khéo tay hay làm 13. Thiếu nhi bảo vệ đường sắt
Vận động viên nhỏ tuổi
C. Chỉ tiêu đạt được:
- Đối với THCS phải đạt từ 5 đến 6 chuyên hiệu bắt buộc theo yêu cầu của HĐĐ Tỉnh quy định.
- Phải có giấy công nhận chuyên hiệu hoặc có hồ sơ theo dõi và xác nhận của chủ tịch HĐĐ .
2. Báo cáo với BGH nhà trường về nội dung và kế hoạch:
- Tổng số đội viên đầu năm: 253
- Tổng số chi đội đầu năm: 9
- Chương trình "Rèn luyện Đôi viên" năm học 2012 -2013 Liên sẽ tập trung thực hiện các chuyên hiệu cụ thể theo từng tháng như sau.

Tháng 10/2012 : An toàn giao thông.
Tháng 11/2012 : Chăm học.
Tháng 12/2012 : Nghi thức Đội Viên.
Tháng 1/2013 : Thông tin liên lạc.
Tháng 2/2013 : Nhà sử học nhỏ tuổi.
Tháng 3/2013 : Hữu nghị quốc tế.

Mỗi chuyên hiệu có nội dung triển khai cụ thể trong tập huấn và trước giờ chào cờ hoặc sinh hoạt chi đội.
- Lập