TIN HOẠT ĐỘNG

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thị Phụng
  Ngày gửi: 07h:46' 23-03-2012
  Dung lượng: 92.0 KB
  Số lượt tải: 1460
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GDĐT TX TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Phú Lợi, Ngày 14 tháng 02 năm 2012

  BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
  V/v Học tập và làm theo
  “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  -Tôi tên là: Huỳnh Thị Phụng
  -Chức vụ trong Đảng, chính quyền, đoàn thể: Phó bí thư
  Phó hiệu trưởng (Bán trú).
  -Phụ trách tổ: Hành chính – Cấp dưỡng.
  -Thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm phát động cuộc vận động, tôi tự nhận xét đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:
  1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
  Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
  Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhìn chung, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thể khái quát thành bốn nội dung cơ bản, là: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc trong sáng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thì tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc không thể thiếu được trong xây dựng nền đạo đức mới – đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người. Song phê bình phải đường hoàng, chính đáng, tuyệt đối không nên “thầm thì thầm thụt”.
  Tóm lại: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là một di sản tinh thần vô cùng quí báu của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, vấn đề đặt ra không chỉ ở chỗ thừa nhận và khẳng định những giá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một điều rất quan trọng là vận dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Những tư liệu gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Bảo tang Cách mạng Việt Nam là những di sản vật chất quí báu để góp phần nghiên cứu tư tưởng của người.
  Những nhận thức của bản than về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã học tập và làm theo là:
  -Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước tar a khỏi tình trạng kém phát triển.
  -Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân , vì nhân dân phục vụ. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động:
  Học tập rèn luyện đúng đắn chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước. Luôn vững vàng đấu tranh các hiện tượng thiếu tích cực xảy ra. Noi theo đức tính cao quý giản dị của Bác Hồ. Tích cực trao đổi, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, nhà , chi bộ họat động vững mạnh.
  Luôn thực hiện tính tiết kiệm trong hoạt động hàng ngày; Vận động các thành viên khác cùng nhau thực hành tiết kiệm từ gia đình đến xã hội. Thực hiện tốt nội quy làm việc cơ quan, học tập trao dồi đạo đức nghề nghiệp, phong cách tác phong, nếp sống văn minh… ở mọi nơi.
  Tham gia góp phần giữ gìn môi trường chung quanh sạch đẹp, duy trì lối sống liêm chính, trung thực; Tôn trọng ý kiến đóng góp tập thể. Phối hợp với các đơn vị
   
  Gửi ý kiến