mẫu giấy đi đường năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hồ Hoàng Hôn
Người gửi: Hồ Hoàng Hôn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 05-01-2013
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
PGD&ĐT HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
TRƯỜNG TH-THCS THỐNG NHẤT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Mã ĐVSDNS: 1043803 Mẫu số C06-HD
GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho: Hồ Hoàng Hôn "Mẫu công lệnh có cài công thức, các thầy cô không được chỉnh sửa"
Chức vụ: Hiệu trưởng
Được cử đi công tác: ………………………………………………………
Theo công lệnh (hoặc) giấy giới thiệu số: ……. ngày….. tháng….. năm 2013
Từ ngày …..… tháng ….... năm 2013 đến ngày …….. tháng …..… năm 2013

Tiền ứng trước: " Bình Phú, ngày tháng năm 2013 "
Lương: …………………đ HIỆU TRƯỞNG
Công tác phí: …………..đ
Cộng: ………………….đ


Lương Chí Tân
Nơi đi - nơi đến "Ngày
" "Phương
tiện sử
dụng" Số ngày đi công tác Lý do lưu trú "Xác nhận của
cơ quan nơi đi - nơi đến
(ký tên đóng dấu)"

A 1 2 3 4 B
Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đến: /
Nơi đi: /
Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đến: /
Nơi đi: /
Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đến: /
Nơi đi: /
Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đến /
Nơi đi: /
Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất

- Vé người: …………………………..……...……………..……. vé x 1.000 đồng = …………...…… đồng
- Vé cước: ……………… vé x ……..…….. đồng = ………….…..…….………… đồng
- Phụ phí vé bằng điện thoại: ………...… vé x ……….……….. = ……….………. đồng
- Phòng nghỉ: ….……… vé x ………..………… đ = …………………………….. đồng
1. Phụ cấp đi đường: …………………...….………… = ……………………...…..đồng
2. Phụ cấp lưu trú: …………………………………. = ………………...……….....đồng
Tổng cộng ngày đi công tác: ……………..…… đồng

Ngày …… tháng …… năm 2013
"Duyệt thời gian lưu trú
hưởng phụ cấp …...…… ngày " "Duyệt số tiền được thanh toán
là …………………..…….. Đồng "


Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
Hồ Hoàng Hôn Ngô Huệ Kim Ngô Huệ Kim