mẫu giấy đi đường năm 2013

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hồ Hoàng Hôn
Người gửi: Hồ Hoàng Hôn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 05-01-2013
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
PGD&ĐT HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
TRƯỜNG TH-THCS THỐNG NHẤT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Mã ĐVSDNS: 1043803 Mẫu số C06-HD
GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho: Hồ Hoàng Hôn "Mẫu công lệnh có cài công thức, các thầy cô không được chỉnh sửa"
Chức vụ: Hiệu trưởng
Được cử đi công tác: ………………………………………………………
Theo công lệnh (hoặc) giấy giới thiệu số: ……. ngày….. tháng….. năm 2013
Từ ngày …..… tháng ….... năm 2013 đến ngày …….. tháng …..… năm 2013

Tiền ứng trước: " Bình Phú, ngày tháng năm 2013 "
Lương: …………………đ HIỆU TRƯỞNG
Công tác phí: …………..đ
Cộng: ………………….đ


Lương Chí Tân
Nơi đi - nơi đến "Ngày
" "Phương
tiện sử
dụng" Số ngày đi công tác Lý do lưu trú "Xác nhận của
cơ quan nơi đi - nơi đến
(ký tên đóng dấu)"

A 1 2 3 4 B
Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đến: /
Nơi đi: /
Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đến: /
Nơi đi: /
Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đến: /
Nơi đi: /
Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đi: TH-THCS Thống Nhất
Nơi đến /
Nơi đi: /
Nơi đến: TH-THCS Thống Nhất

- Vé người: …………………………..……...……………..……. vé x 1.000 đồng = …………...…… đồng
- Vé cước: ……………… vé x ……..…….. đồng = ………….…..…….………… đồng
- Phụ phí vé bằng điện thoại: ………...… vé x ……….……….. = ……….………. đồng
- Phòng nghỉ: ….……… vé x ………..………… đ = …………………………….. đồng
1. Phụ cấp đi đường: …………………...….………… = ……………………...…..đồng
2. Phụ cấp lưu trú: …………………………………. = ………………...……….....đồng
Tổng cộng ngày đi công tác: ……………..…… đồng

Ngày …… tháng …… năm 2013
"Duyệt thời gian lưu trú
hưởng phụ cấp …...…… ngày " "Duyệt số tiền được thanh toán
là …………………..…….. Đồng "


Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
Hồ Hoàng Hôn Ngô Huệ Kim Ngô Huệ Kim