Cách tính tiền lương mới nhất

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Hoàng Hôn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:32' 22-12-2012
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục 2
CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG - MỨC LƯƠNG CƠ BẢN 830.000

A/ Cách tính tiền lương 1 tháng
Tiền lương:
Tiền lương = Hệ số lương X lương cơ bản = 2.34 x 830.000 = 1.942.200 đ

Phụ cấp chức vụ
PCCV = Hệ số chức vụ X lương cơ bản = 0.2 x 830.000 = 166.000 đ

Phụ cấp khu vực
PCKV = Hệ số khu vực X lương cơ bản = 0.2 x 830.000 = 166.000 đ

Phụ cấp tránh nhiệm
PCTN = Hệ số trách nhiệm X lương cơ bản = 0.3 x 830.000 = 249.000 đ

Phụ cấp ưu đãi 70% ( 70% = 0.7)
PCƯĐ = (Tiền lương + PCCV) x 70% = (1.942.200 + 166.000) x 70% = 1.475.740 đ

Phụ cấp thu hút 70%
PCTH = (Tiền lương + PCCV) x 70% = (1.942.200 + 166.000) x 70% = 1.475.740 đ

Tổng phụ cấp lương
TPCL = PCCV + PCKV + PCTN + PCƯĐ + PCTH = 166.000 + 166.000 + 249.000 1.475.740 + 1.475.740 = 3.532.480 đ

Tổng cộng tiền lương và phụ cấp lương
TCTL và PCL = Tiền lương + TPCL = 1.942.200 + 3.532.480 = 5.474.680 đ

B/ Cách tính tiền đóng bảo hiểm 1 tháng

Bảo hiểm xã hội đóng 7%, sau mỗi năm tăng thêm 1% (7% = 0.07)
BHXH = (Tiền lương + PCCV) x 7% = (1.942.200 + 166.000) x 7% = 147.574 đ

Bảo hiểm y tế đóng 1.5% (1.5% = 0.015)
BHYT = (Tiền lương + PCCV) x 1.5% = (1.942.200 + 166.000) x 1.5% = 31.623 đ

Bảo hiển thất nghiệp đóng 1% (1% = 0.01)
BHTN = (Tiền lương + PCCV) x 1% = (1.942.200 + 166.000) x 1% = 21.082 đ

C/ Tính tiền thực nhận
Tổng lương thực nhận = Tổng lương và PCL – (BHXH+BTYT+BHTN)

( Lưu ý: Cách tính tiền lương tùy theo tình hình thực tế của mỗi giáo viên nếu phần nào không có thì bỏ