Cách tính tiền lương mới nhất

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Hoàng Hôn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:32' 22-12-2012
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục 2
CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG - MỨC LƯƠNG CƠ BẢN 830.000

A/ Cách tính tiền lương 1 tháng
Tiền lương:
Tiền lương = Hệ số lương X lương cơ bản = 2.34 x 830.000 = 1.942.200 đ

Phụ cấp chức vụ
PCCV = Hệ số chức vụ X lương cơ bản = 0.2 x 830.000 = 166.000 đ

Phụ cấp khu vực
PCKV = Hệ số khu vực X lương cơ bản = 0.2 x 830.000 = 166.000 đ

Phụ cấp tránh nhiệm
PCTN = Hệ số trách nhiệm X lương cơ bản = 0.3 x 830.000 = 249.000 đ

Phụ cấp ưu đãi 70% ( 70% = 0.7)
PCƯĐ = (Tiền lương + PCCV) x 70% = (1.942.200 + 166.000) x 70% = 1.475.740 đ

Phụ cấp thu hút 70%
PCTH = (Tiền lương + PCCV) x 70% = (1.942.200 + 166.000) x 70% = 1.475.740 đ

Tổng phụ cấp lương
TPCL = PCCV + PCKV + PCTN + PCƯĐ + PCTH = 166.000 + 166.000 + 249.000 1.475.740 + 1.475.740 = 3.532.480 đ

Tổng cộng tiền lương và phụ cấp lương
TCTL và PCL = Tiền lương + TPCL = 1.942.200 + 3.532.480 = 5.474.680 đ

B/ Cách tính tiền đóng bảo hiểm 1 tháng

Bảo hiểm xã hội đóng 7%, sau mỗi năm tăng thêm 1% (7% = 0.07)
BHXH = (Tiền lương + PCCV) x 7% = (1.942.200 + 166.000) x 7% = 147.574 đ

Bảo hiểm y tế đóng 1.5% (1.5% = 0.015)
BHYT = (Tiền lương + PCCV) x 1.5% = (1.942.200 + 166.000) x 1.5% = 31.623 đ

Bảo hiển thất nghiệp đóng 1% (1% = 0.01)
BHTN = (Tiền lương + PCCV) x 1% = (1.942.200 + 166.000) x 1% = 21.082 đ

C/ Tính tiền thực nhận
Tổng lương thực nhận = Tổng lương và PCL – (BHXH+BTYT+BHTN)

( Lưu ý: Cách tính tiền lương tùy theo tình hình thực tế của mỗi giáo viên nếu phần nào không có thì bỏ