Mẫu kế hoạch BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Hoạt (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:48' 04-05-2013
Dung lượng: 12.4 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS GIA TÂN
TỔ KHOA HỌC........

Số: /KH-GV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do- Hạnh Phúc

Gia Tân, ngày tháng 5 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2013 - 2014

Họ và tên:..........................................
Chức vụ:...........................................

* Vị trí của năm học 2013 - 2014
* Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
1. Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Quyết định số 4830/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3. Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
4. Công văn số 8576/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
5. Các Thông tư số 30, 31, về chương trình BDTX cho giáo viên THCS 6. Công văn số 84/HD-SGDĐT ngày25/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình;

* Những nội dung cơ bản của bản kế hoạch:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
1.1. Thực hiện Chương trình BDTX theo các Thông tư 26, 30, 31.
1.2. Học tập BDTX nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
1.3. Học tập BDTX nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các nhà trường.
2. Yêu cầu:
2.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho đội ngũ giáo viên trong. đảm bảo phù hợp với các khối lượng kiến thức (bao gồm kiến thức bắt buộc và kiến thức tự chọn theo các Thông tư 30, 31) và phù hợp với điều kiện thực tế công việc cũng như nhu cầu học tập.
2.2. Tổ chức bồi dưỡng và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên
cho đội ngũ giáo viên đảm bảo theo yêu cầu quy định tại Quy chế BDTX theo
Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.

B. NỘI DUNG
I. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Có các văn bản chỉ đạo của các cấp Bộ: Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012; Các Thông tư số 30, 31, về chương trình BDTX cho giáo viên THCS... Cấp Sở: Công văn số 84/HD-SGDĐT ngày25/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình.
- Tạo điều kiện về thời gian, định hướng xây dựng kế hoạch chỉ đạo tự học, trang bị đầy đủ các tài liệu học tập.
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu vươn lên.
- Trình độ trên chuẩn, trong đó trình độ Đại học...., Cao đẳng.....tin học A.... Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp ..........,đạt loại khá.....,xuất sắc ......
2. Khó khăn:
- Sắp xếp thời gian........
- Khả năng tổng hợp kiến thức tự học BDTX......tuổi cao, nhiều công việc.
- Việc sắp xếp bố trí thời gian, đầu tư công sức cho nghiên cứu học tập, phương pháp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, tự làm ĐDDH còn hạn chế.
- Việc đánh giá kết quả BDTX đội ngũ giáo viên còn băn khoăn, lo lắng.
II. Nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức:
TT
Nội dung
bồi dưỡng
Thời lượng và hình thức học

Thời gian thực hiện
Đơn vị chủ trì


1

Nội dung 1:
30 Tiết
Tháng 8/2013, 12/2013, 5/2014
PGD; Nhà trường; Tổ CM, tự học


2

Nội dung 2:
30 tiết
 Tháng 8/2013, 12/2013, 5/2014
PGD; Nhà trường; Tổ CM; tự học3
Nội dung 3:
- Mục tiêu.
- Nội dung kiến thức
60 tiết
2. Đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên (theo qui định Thông tư 26)
3. Phương thức đánh