Ban kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan Đang vien

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Thự
Ngày gửi: 22h:41' 27-11-2012
Dung lượng: 15.7 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY XÃ VĂN NGHĨA Văn Nghĩa, ngày 05 tháng 11 năm 2012
*
Số 02-HD/ĐU

MẬT


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
V/v chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình
đối với tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
_________________


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 19 – KH/HU, ngày 19/4/2012 của huyện ủy Lạc Sơn; Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 08/5/2012 của huyện ủy Lạc Sơn hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương4(Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Căn cứ quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã Văn Nghĩa khóa XXVI; kế hoạch số 13- KH/ĐU, ngày 10/5/2012 của Đảng ủy về học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng(khóa XI). Sau khi kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, ngày 03/11/2012 BCH Đảng bộ xã họp rút kinh nghiệm, định hướng một số nội dung về mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp, nội dung và cách thức tiến hành chi tiết việc kiểm điểm cho toàn Đảng bộ như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHƯƠNG CHÂM ,PHƯƠNG PHÁP
Thực hiện theo đúng kế hoạch số 14-KH?ĐU, ngày 20/6/2012 của ban thường vụ Đảng ủy.
II. CÁCH THỨC, NỘI DUNH VIẾT KIỂM ĐIỂM
Cách thức:
- Theo kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 20/6/2012 của ban thường vụ Đảng ủy, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, chi ủy, MTTQ và các đoàn thể xã tiến hành kiểm điểm tập thể theo 3 nội dung trong Nghị quyết đã đề cập, đồng thời đã đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ( Có sự tham dự, theo dõi tổ công tác của xã do các đồng chí ủy viên ban thường vụ, các đồng chí Đảng ủy viên được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng
- Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, ban chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xã căn cứ nội dung của Nghị quyết TW 4(Khóa XI); quy chế làm việc của chi bộ,cơ quan mình; quy định về những điều Đảng viên không được làm; căn cứ hướng dẫn của huyện, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, các nội dung đóng góp của các tổ chức, các cá nhân góp ý cho bản thân và trên cơ sở các ưu điểm, các hạn chế, yếu kém được nêu trong báo cáo kiểm điểm của tập thể ban chấp hành, ban chi ủy cá liên quan đến bản thân mình (Cần tập trung phân tích sâu những yếu kém, hạn chế và những nguyên nhân). Đồng thời, với trách nhiệm là ủy viên ban thường vụ, BCH, ban chi ủy cần kiểm điểm trách nhiệm cá nhân khi tham gia cùng tập thể ban thường vụ, ban chấp hành, ban chi ủy thảo luận các vấn đè có kiên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh (hoặc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành); trách nhiệm cá nhân liên quan đến các hạn chế, yếu kém của tập thể ban thường vụ, BCH, ban chi ủy để đề ra các giải pháp khắc phục.
3. Nội dung kiểm điểm theo bố cục sau:
3.1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên.
- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
+ Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước: có nối trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, Đngr viên không?
+ Việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Có