Gốc > Mục:Giáo án > Mục:Mầm non >
title:CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
date:23-08-2011
sender:Lê Đoàn Vũ Phong
source:
type:doc
DANH SÁCH
THÀNH LẬP HỒ SƠ PCCC TẠI CƠ SỞ
(Theo mục I – Thông tư số 04/TT-BCA ngày 31/03/2004 Bộ Công an)

1/ Quyết định thành lập hồ sơ (có mẫu)
2/ Phiếu quản lý cơ sở (nt)
3/ Bảng danh sách thống kê phương tiện (nt)
4/ Danh sách CBCNVC cơ sở (nt)
5/ Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở và dân phòng (nt)
(có danh sách kèm theo)
6/ Sổ theo dõi tình hình cháy nổ (nt)
7/ Danh sách cơ sở (cơ sở có nhiều cơ sở trực thuộc) (nt)
8/ Phương án chữa cháy cơ sở (nt)
9/ Giấy chứng nhận và giấy tập huấn, huấn luyện PCCC
10/ Biên bản kiểm tra thi công, công trình hạng mục PCCC.
11/ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (nếu có)
12/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC (nếu có)
13/ Bảng vẻ tổng thể mặt bằng cơ sở
14/ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh hoặc hợp đồng thuê đất ở, nhà ở.
15/ Quyết định ban hành nội quy, quy định PCCC
16/ Bảng nghiệm thu công trình hạng mục PCCC
17/ Biên bản bảo dưỡng, bảo trì hệ thống PCCC.
18/ Biên bản đo điện trở, kiểm tra hệ thống chống sét vào đầu mùa mưa hàng năm
19/ Tất cả các văn bản chỉ đạo kiến nghih có liên quan đến công tác PCCC đối với địa bàn, cơ sở, khu dân cư.

NỘI DUNG – BIỂU MẪU CỤ THỂ TỪNG MỤC(01)…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(02)………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ…….. ---------------------
…………., ngày…. Tháng…….năm………

QUYẾT ĐỊNH
“V/v thành lập Đội phòng cháy chữa cháy”

- Căn cứ Điều 44 của Luật phòng cháy và chữa cháy.
- Căn cứ Điều 33, chương IV, Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
Căn cứ ………………………………………………………………
(3) …………………………………………………………………..


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập đội phòng cháy chữa cháy (có danh sách kèm theo)
Điều II: Đội phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị (địa phương mình).
Điều III: Các ông (bà) được phân công nhiệm vụ là thành viên của đội phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(04)………………………
(Ký tên đóng dấu)(1) – Cơ quan chủ quản
(2) – Cơ quan ra quyết định
(3) – Tổ chức cá nhân ra quyết định
(4) – Chức danh

Mẫu PC16
BH theo thông tư số 04/2004/TT-BCA
Ngày 31/03/2004

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

STT
TÊN PHƯƠNG TIỆN
CHỦNG LOẠI
VÀ KÝ HIỆU
SỐ LƯỢNG
NƠI BỐ TRÍ,
LẮP ĐẶT

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..