photo Untitled_zps4bjryfvc.png

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Công Thiết
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trạm y tế Nhân Thắng
Quận/huyện Huyện Gia Bình
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 258 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3850 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này