Mẫu: Ý kiến nhận xét của đoàn thể đối với đảng viên dự bị

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Trọng Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:24' 12-03-2012
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ......................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI UỶ.............................
........................................ ..............., ngày.......tháng.......năm............

Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị


Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị .................................................................................
Tên tổ chức đoàn thể nơi công tác:................................................................... ................................................................................, tổng số................đồng chí.
Tên chi uỷ nơi cư trú:........................................, có................đồng chí.

Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Số đồng chí trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ công nhận đảng viên dự bị...............................................
trở thành đảng viên chính thức là ..............đồng chí, trong tổng số...........đồng chí
được hỏi ý kiến (đạt ..........%).
Số không tán thành ...................... đồng chí (...........%), với lý do ...................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

T/M CHI UỶ
Bí thư
(Ký, ghi rõ họ tên)