Chào mừng quý vị đến với website của ...

Thầy, cô chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn Số: 822/SGDĐT-TCCB Về việc giải quyết công tác thuyên chuyển, điều động cán bộ, viên chức trong hè 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Tâm
Ngày gửi: 15h:49' 25-06-2012
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 822/SGDĐT-TCCB
An Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2012

Về việc giải quyết công tác thuyên chuyển,
điều động cán bộ, viên chức trong hè 2012.

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện (thị xã, thành phố).
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng xét và giải quyết thuyên chuyển, điều động cán bộ, viên chức trong tỉnh, tiếp nhận ngoài tỉnh và đã đăng tải danh sách cán bộ, viên chức được thuyên chuyển trên Website của Sở.
Để việc triển khai và thực hiện quyết định thuyên chuyển, điều động cán bộ, viên chức trong hè 2012 đảm bảo theo yêu cầu của ngành và phục vụ tốt việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo An Giang năm học 2012-2013, Sở lưu ý một số điểm sau đây:
1- Thủ trưởng các đơn vị có cán bộ, giáo viên chuyển sang đơn vị khác, yêu cầu bàn giao công việc, giấy tờ kể cả tiền bạc (nếu có) lại cho đơn vị cũ trước khi nhận nhiệm vụ mới và thực hiện các công việc sau:
1.1) Lập thủ tục hồ sơ chuyển công tác cho cán bộ, giáo viên được thuyên chuyển:
* Biên bản bàn giao nhiệm vụ.
* Giấy thôi trả lương và các chế độ khác từ ngày 01/ 7/2012.
* Giấy báo rời nhiệm sở (trước 30/6/2012).
* Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2011-2012: Gồm 2 loại:
+ Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp;
+ Đánh giá theo Quyết định 06 của Bộ Nội vụ.
* Phiếu xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội.
1.2) Rà soát, kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ nhận sự của cán bộ, giáo viên được chuyển đi để chuyển hồ sơ cho đơn vị đến đúng nguyên tắc, thủ tục (hồ sơ phải được niêm phong cẩn thận).
2- Phòng Giáo dục và Đào tạo có cán bộ, viên chức được chuyển đi liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ nhận quyết định của cán bộ, giáo viên được chuyển đi trong ngày 25/6/2012 và khẩn trương chỉ đạo cho các đơn vị liên quan thực hiện các công việc như quy định tại điểm 1.
3- Phòng Giáo dục và Đào tạo có cán bộ, viên chức được chuyển đến liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ, quyết định của cán bộ, giáo viên được chuyển đến trong ngày 25/6/2012 và khẩn trương sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên theo nhu cầu của địa phương.
4- Thủ trưởng các đơn vị có cán bộ xin chuyển đến phải tiếp nhận và bố trí công tác; kiểm tra hồ sơ chuyển đến. Nếu thiếu hồ sơ theo quy định thì gửi văn bản yêu cầu thủ trưởng đơn vị chuyển đi bổ sung và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ).
5- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi kế hoạch biên chế lần 2 (sau khi đối chiếu với kết quả thuyên chuyển trong tỉnh và ngoài tỉnh chuyển đến) về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 28/6/2012.
Yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ thì phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Như trên;


- Ban Giám đốc Sở;


- Trưởng phòng, ban Sở;


- Webside của Sở;


- Lưu: VT, TCCB.


Nguyễn Thanh Bình

 
Gửi ý kiến