Chào mừng quý vị đến với website của ...

Thầy, cô chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Cơ cấu tổ chức > Các trường Tiểu học >

Danh sách các trường Tiểu học trong huyện

Đơn vị Số điện thoại Địa chỉ Email
Tiểu học A An Thạnh Trung 3638235 c1aanthanhtrungcm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Bình Phước Xuân 3637217 c1abinhphuocxuancm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Hoà An 3881357 c1ahoaancm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Hoà Bình 3638237 c1ahoabinhcm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Hội An 3884355 c1ahoiancm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Kiến An 3618800 c1akienancm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Kiến Thành 3883702 c1akienthanhcm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Long Giang 3890346 c1alonggiangcm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Long Kiến 3636714 c1alongkiencm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Mỹ An 3884462 c1amyancm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Mỹ Hiệp 3634643 c1amyhiepcm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Mỹ Hội Đông 3632258 c1amyhoidongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Nhơn Mỹ 3882155 c1anhonmycm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Tấn Mỹ 3880076 c1atanmycm@angiang.edu.vn
Tiểu học A Thị trấn Mỹ Luông 3885932 c1amyluongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học A TT Chợ Mới 3883280 c1achomoicm@angiang.edu.vn
Tiểu học B An Thạnh Trung 3621408 c1banthanhtrungcm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Bình Phước Xuân 3637165 c1bbinhphuocxuancm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Hoà An 3881423 c1bhoaancm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Hoà Bình 3881356 c1bhoabinhcm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Hội An 3884466 c1bhoiancm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Kiến An 3883644 c1bkienancm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Kiến Thành 3631410 c1bkienthanhcm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Long Giang 3890340 c1blonggiangcm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Long Kiến 3636380 c1blongkiencm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Mỹ An 3885382 c1bmyancm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Mỹ Hiệp 3634721 c1bmyhiepcm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Mỹ Hội Đông 3622254 c1bmyhoidongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Nhơn Mỹ 3882135 c1bnhonmycm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Tấn Mỹ 3880048 c1btanmycm@angiang.edu.vn
Tiểu học B Thị trấn Mỹ Luông 3888292 c1bmyluongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học B TT Chợ Mới 3885381 c1bchomoicm@angiang.edu.vn
Tiểu học C An Thạnh Trung 3638364 c1canthanhtrungcm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Bình Phước Xuân 3637176 c1cbinhphuocxuancm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Hoà An 3881402 c1choaancm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Hội An 3884437 c1choiancm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Kiến An 3618146 c1ckienancm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Kiến Thành 3883695 c1ckienthanhcm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Long Giang 3890491 c1clonggiangcm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Mỹ An 3623533 c1cmyancm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Mỹ Hiệp 3634773 c1cmyhiepcm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Mỹ Hội Đông 3632266 c1cmyhoidongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Nhơn Mỹ 3882510 c1cnhonmycm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Tấn Mỹ 067.3833995 c1ctanmycm@angiang.edu.vn
Tiểu học C Thị trấn Mỹ Luông 3626304 c1cttmyluongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học D Bình Phước Xuân 3637594 c1dbinhphuocxuancm@angiang.edu.vn
Tiểu học D Kiến An 3887151 c1dkienancm@angiang.edu.vn
Tiểu học Đ Kiến Thành 3883318 c1dkienthanhcm@angiang.edu.vn
Tiểu học D Mỹ Hiệp 3634849 c1dmyhiepcm@angiang.edu.vn
Tiểu học D Mỹ Hội Đông 3632047 c1dmyhoidongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học D Tấn Mỹ 3880068 c1dtanmycm@angiang.edu.vn
Tiểu học E Kiến An 3887148 c1ekienancm@angiang.edu.vn
Tiểu học E Tấn Mỹ 3880133 c1etanmycm@angiang.edu.vn
Tiểu học Lê Hồng Phong 3887147 c1lehongphongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 3617880 c1nguyenvantroicm@angiang.edu.vn
Tiểu học Phù Đổng 3615095 c1phudongcm@angiang.edu.vn
Tiểu học Quang Trung 3619096 c1quangtrungcm@angiang.edu.vn
Tiểu học Triệu ThịTrinh 3887152 c1trieuthitrinhcm@angiang.edu.vn

Nhắn tin cho tác giả
Huỳnh Phát Đạt @ 10:24 06/06/2011
Số lượt xem: 4905
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến