Gốc > Mục:Sưu Tầm >
title:MẪU HỒ SƠ DN NHÀ MAÍ ẤM CÔNG ĐOÀN
date:20-03-2011
sender:Hồ Minh Thọ
source:
type:doc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỖ TRỢ QUỸ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN”

Kính gởi: - Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang.
- Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn.

Tôi tên: ………………………… sinh năm: …………. Giới tính:……………………
Hiện ngụ tại: số …………………. đường …………………………………….………
Khóm (ấp) ………………………. phường (xã) ………………………………………
huyện (thị, thành phố) …………………….. tỉnh ……………………………..………
Là đoàn viên công đoàn cơ sở: ………………………………………………....………
trực thuộc ………………………………………………………………………………
Lý do xin hỗ trợ (nêu rõ hoàn cảnh gia đình hiện nay) ………………………...………
…………………………………………………………………………………. ………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………..………
Phương án thực hiện nhà ở (nhà xây mới hoặc sửa chữa): ……………………………
………………………………………………………………………………….………
Tổng kinh phí thực hiện: ……………………………………………………….………
- Công đoàn cơ sở, cơ quan hỗ trợ: ………………………………………...………
- Địa phương hỗ trợ: ………………………………………………………..………
- Bản thân tự lo: …………………………………………………………….………
- Đề nghị Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ: ……………………………….………
(Viết bằng chữ: …………………………………………………………..………...)
Tôi xin cam kết thực hiện đúng phương án nhà ở theo đơn xin.

…………., ngày …… tháng ….. năm ….....
Xác nhận của CĐCS Xác nhận của địa phương Người làm đơn


Ý kiến của LĐLĐ huyện, thị, TP Ý kiến của Công đoàn ngành


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”


Hôm nay, vào lúc ………… giờ …..…. ngày ……….. tháng ……..… năm …….……... tại đơn vị: .……………………………..…………………………………….…Ban chấp hành CĐCS tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức- lao động xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng: ………………………………………...

Thành phần tham dự gồm:
- Tổng số CBĐV, CNVC có mặt: ……..……….. Vắng mặt: …...……………..………
- Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………………....………
- Ghi biên bản: .…………………………………………………………………………
Nội dung cuộc họp (nêu tóm tắt tất cả ý kiến đóng góp và giới thiệu đối tượng khác nếu có): ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………...………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………….………………………………………………………………………………………..

Kết quả tổng số CB CNVC đồng ý ……../……….; không đồng ý: ………../………… đề nghị Ban Quản lý Quỹ xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”.
Biên bản kết thúc vào lúc …….. giờ ……….. cùng ngày và được thông qua.


GHI BIÊN BẢN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở
Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”


Hôm nay, vào lúc ………… giờ …..…. ngày ……….. tháng ……..… năm …….…… tại đơn vị: .…………………..……………………………………………….…Ban chấp hành CĐCS tổ chức cuộc họp xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng: ……………………………………………………………………………………….…………...

Thành phần tham dự gồm:
1- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
2- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
3- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
4- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
5- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
Nội dung cuộc họp (nêu tóm tắt tất cả ý kiến đóng góp):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………….……………………………………………………….…

Kết quả tổng số ý kiến của Ban Chấp hành CĐCS đồng ý:……../……….; không đồng ý: ………../………… đề nghị Ban Quản lý Quỹ xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”.
Biên bản kết thúc vào lúc …….. giờ ……….. cùng ngày và được thông qua.


GHI BIÊN BẢN TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Họp Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở
Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”


Hôm nay, vào lúc ………… giờ …..…. ngày ……….. tháng ……..… năm …….…… tại Liên đoàn Lao động (Công đoàn ngành) huyện, thị, thành phố: ……..………………….……………….… Ban Thường vụ tổ chức cuộc họp xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng (có danh sách kèm theo).

Thành phần tham dự gồm:
1- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
2- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
3- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
4- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
5- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
6- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
7- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
8- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
- Chủ trì cuộc họp: ……………………………………………………………………….
- Ghi biên bản: ……………………………………………………………………………
Nội dung cuộc họp: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………