Gốc > Mục:Đề Cương Bồi Dưỡng Đảng Viên( bạn nào có nhu cầu hãy lấy về dùng nhen yên tâm đó là đề cương mà Hồng Duyên lấy chứng nhận loại giỏi đó) >
title:Điều Lệ Đảng
date:24-03-2011
sender:Nguyễn Hồng Duyên

MỞ ĐẦU câu 1: Điều lệ đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Qua lớp học này bản than đồng chí sẽ làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên?

Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực của người đảng viên, nhờ đó phân biệt được ranh giới giữa người đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. Xác định đúng tiêu chuẩn đảng viên bảo đảm cho Đảng luôn giữ được bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, giúp Đảng có căn cứ để xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Nhận thức được điều đó, thời gian qua các cấp uỷ đảng đã quán triệt và tổ chức cho đảng viên thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Ðiều 1: Tiêu chuẩn Đảng viên
  Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân phải phấn đấu vì đl dt, thống I đ2; người ĐV phải có tinh thần tự chủ sang tạo,chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Ðảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng.

 Ví dụ:người ĐV đc cấp trên giao cho nhiệm vụ dẫn một số đoàn viên đi tham gia sinh hoạt môi trường trên lề phố, người ĐV đó phải tiên phong cùng đi cùng làm khuyến khích cho các đoàn viên đủ tinh thần nhiệt tình tham gia dọn sạch gát trên lề phố và về đúng thưòi gian cấp trên quy định.
 Để đứng vào hang ngũ ĐV mỗi người  Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên cũng có thể đứng vào hang ngũ ĐV nhưng  phải lập trường tư tưởng, có trình độ vh để nhận thức vấn đề, nếu không có trình độ vh khi nghe lời xuyên tạc của các thế lực thù địch sẽ bị lung lay về tư tưởng từ đó đi sai lệch về đường lối của đảng;

 Ví dụ : hiện nay các thế lực thù địch tổ chức phản động nhằm xoá bỏ tư tưởng của HCM để đánh đổ thần tượng của chúng ta. Họ cho rằng BH mượn cớ ra nước ngoài đi tìm đường cứu nước là để mưu cầu hạnh phúc riêng, chính vì thế mà ĐH Đảng lần thứ 11 các thế lực thù địch đã tuyên truyền xuyên tạc về tư tưởng đạo đức HCM

Vì vậy mỗi người ĐV phải tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng Đảng, bảo vệ CN Mac LN và T2 HCM, ngoài ra còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu CM, suốt đờin phấn đấu cho lý tưởng Đảng, giữ gìn đk nội bộ, đk trong nước, đk qtế, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được giao động ko xa rời mục tiêu

Người ĐV fai thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng.

Ðảng viên có nhiệm vụ: 

NGười ĐV Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.
 NGười ĐV Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
              NGười ĐV Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.
             NGười ĐV Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.


                  Ðảng viên có quyền:
 Ðược thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng; biểu quyết công việc của Ðảng.
Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Ðảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.
Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Ðảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Ðảng. các quyền của ĐV nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho ĐV thực hiện đầy đủ quyền dc về mặt cttrong tổ chức và sh Đảng. CT HCM khẳng định:”khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý,lúc đó quyền tự do tưu tưởng hoá ra quyền tự do phục tùngchân lý” những quy định về quyền ĐV tạo điều kiện cho đk và tổ chức Đ thựuc hiện đầy đủ ngtắc tập trung dchủ

Qua lớp học này bản thân đồng chí sẽ làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên?

ưu điểm

khuyết điểm

phương hướng khắc phục