Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  HOA LAN

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

  Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Tuyết Trinh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE

  ĐỀ THI HSG ANH VĂN 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Tuyết Trinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:42' 15-01-2013
  Dung lượng: 85.5 KB
  Số lượt tải: 644
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN HOÀI NHƠN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7
  PHÒNG GD HOÀI NHƠN Năm học : 2006 – 2007
  ---------------- Môn : Tiếng Anh - Phân môn : Đọc –Viết
  Ngày thi : 26 /5/2007
  Thời gian : 150 phút ( Không kể phát đề )
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Điểm  Bằng chữ
  Chữ kí Giám khảo
  Mã phách
  
  
  I . Choose the right word or phrase that completes the sentence .( Chọn đáp án thích hợp nhất )( 2 ,0 ms )
  1. This film is _______ than the one we saw last week .
  A. as good B. gooder C. more good D. better
  2. She is ______ a singer nor an actress.
  A. nor B. both C. neither D. either
  3. You can’t speak Russian _________
  A. Either can I B. Neither can I C. Neither can’t I D.I can’t neither
  4. I know that he ............ in the library at this moment.
  A. works B worked C. is working D. was working
  5. His choice of words ............ very good.
  A. is B. are C. be D. being
  6. "Let`s go dancing ............ ?"
  "Yes, let`s"
  A. will we B. don’t we C. do we D. shall we
  7. She made ………. mistakes on her last examination.
  A. a little B. few C. little D. none
  8. "......... did he go out?"
  "A few minutes ago".
  A. how long B. when C. how much time D. how many times
  9. His father is a very good friend of ......... .
  A. them B. their C. theirs D. themselves
  10. The children are playing .................... in the schoolyard.
  A. happy B. happily C. happier D. happiness
  11. It`s very kind ................... you to say so!
  A. in B. to C. for D. of
  12.The United States has a .................... of around 250 million.
  A. population B. people C. countries D. cities
  13. Peter got................... quickly and went to school.
  A. dress B. dressed C. dressing D. dresses
  14. I am ready and ……… .
  A. she isn`t too B. neither is she C. so is she D. she is too
  15. …….. she plays the piano!
  A. How well B. How good C. What well D. What good
  16. He became most famous …………………… the fairy tales .
  A. with B. about C. for D. by
  17. Qui Nhon City is……………………………………Ho Chi Minh City.
  A. smaller B. smaller than C. bigger D. bigger than
  18. How long will it ________ you to get there .
  A. go B. need C. have D. take
  19. He is one of the _________ in the world .
  A. busyest man B. busiest C. much busy man D most busy man
  20.This book is different _______ the one I had .
  A. with B. of C. to D. from
  YOUR ANSWERS
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  
  16.
  17.
  18.
  19
  20.
  
  II. Read the following passage and choose the best answer .( Đọc đoạn văn sau rồi chọn câu trả lời đúng nhất )( 2,0 ms)
  Every year students in many countries learn Enghlish . Some of these students are young children . Others are teenagers . Many are adults ( người lớn) . Some learn at school , others study by themselves . A few learn English just by hearing the language , in film , on television , in the office , or among their friends . But not many are lucky enough to do that . Most people must work hard to learn another language .
  Learning another language ! Learning English ! Why do all these people want to learn English ? It is difficult to answer that quetion . Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects . They study their own language , and mathematics .... and English . ( In England , or America , or Australia
   
  Gửi ý kiến