BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Mạnh Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:16' 10-08-2013
Dung lượng: 18.4 KB
Số lượt tải: 1297
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUỲNH NHAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ MÙN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quỳnh Nhai, ngày 09 thỏng 8 năm 2013

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ

- Họ và tên: Hà Mạnh Nam.
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nà Mựn.

Câu hỏi
Trong quá trình học tập bồi dưỡng chính trị, đồng chí hãy nêu nhận thức về các vấn đề cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết, kết luận lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 của BCH TW Đảng (khóa XI). Những lý luận cơ bản dự thảo Hiến pháp năm 1992; Những vấn đề trong dự thảo luật đất đai trong Hiến pháp năm 2013. Vấn đề cơ bản của kết luận số 51-KL/KV ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng, chương trình hành động số 15/TCL của BCH Đảng bộ tỉnh Sơn La. Liên hệ với đồng chí công tác:
Bài viết
* Những vẫn đề cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI với các nội dung như sau:
Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 49-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013; Kết luận số 50-KL/TW về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Kết luận số 51-KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và một số nội dung quan trọng khác”.
* Những vẫn đề cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá XI với các nội dung như sau:
Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Hội nghị lần thứ 7 khóa XI Ban chấp hành Trung ương Đảng tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của đất nước nhiệm kỳ 2016- 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, để giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương cân nhắc, quyết định.
Hội nghị lần thứ 7 cũng đặt vấn đề sơ kết để kịp thời rút kinh nghiệm và có những nhận định, đánh giá thống nhất, đồng thuận, làm cơ sở để Đảng ta tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết TW 4. Hội nghị đã thảo luận một cách thẳng thắn và sâu sắc về nội dung này, trên cơ sở Báo cáo của Bộ Chính trị và bằng thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các đại biểu có chung nhận định: Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là một Nghị quyết rất quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và theo dõi, ngay từ khi Nghị quyết mới được ban hành, cũng như trong suốt quá trình triển khai thực hiện.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đó giúp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước.
* Những vấn đề lý luận cơ bản trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992:
Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương